درباره نشریه
ISSN:
2008-0476
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر طاهره حاج ابراهیمی
سردبیر:
دکتر سیدفتح الله مجتبایی
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا عدلی
سایت اختصاصی:
jrs.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات دانشکده علوم انسانی (1) ، دانشکده الهیات و فلسفه
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/01
مدیر مسئول
طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Tahereh Haj Ebrahimi
Associate Professor, science and research Branch,
Specialist: Religions and mysticism
سردبیر
سیدفتح الله مجتبایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
هیات تحریریه
غلامعلی آریا
استاد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Gholam Ali Arya
Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
ژاله آموزگار
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اسطوره شناسی،زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی
Jaleh Amoozegar
Professor, University of Tehran
Specialist: Mythology, ancient languages
ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Abolghasem Esmaeelpoor Motlagh
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: Ancient culture and languages
غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
شهرام پازوکی
دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
Specialist: Philosophy and mysticism
طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Tahereh Haj Ebrahimi
Associate Professor, science and research Branch,
Specialist: Religions and mysticism
هادی عالم زاده
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alem Zadeh
Professor, science and research Branch,
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
قربان علمی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
جواد فیروزی
استادیار دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Javad Firouzi
Assistant Professor, Semnan University
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
سیدفتح الله مجتبایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
ابوالفضل محمودی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Abolfazl Mahmoudi
Associate Professor, science and research Branch,
Specialist: Religions and mysticism
ویراستارفارسی
فاطمه لاجوردی
استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Fatemeh Lajevardi
Assistant Professor, science and research Branch,
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
محمدرضا عدلی
استادیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Mohammad Reza Adli
Assistant Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
مدیرداخلی
محمدرضا عدلی
استادیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Mohammad Reza Adli
Assistant Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Comparative Religion and Mysticism