درباره نشریه
ISSN:
2008-0476
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر طاهره حاج ابراهیمی
سردبیر:
دکتر سید فتح الله مجتبایی
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا عدلی
ویراستار فارسی:
دکتر طاهره حاج ابراهیمی
ویراستار فارسی:
دکتر مهران رهبری
ویراستار فارسی:
دکتر محمدرضا عدلی
سایت اختصاصی:
jrs.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، دانشکده الهیات و فلسفه، گروه ادیان و عرفان تطبیقی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/05
مدیر مسئول
دکتر طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Tahereh Haj Ebrahimi
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
سردبیر
دکتر سید فتح الله مجتبایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
اعضای تحریریه
دکتر غلامعلی آریا
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Gholam Ali Arya
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
دکتر ژاله آموزگار
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اسطوره شناسی،زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی
Jaleh Amoozegar
Professor
University of Tehran
Specialist: Mythology, ancient languages
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی، زبانشناسی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Abolghasem Esmaeilpour Motlagh
Professor, Linguistics
Shahid Beheshti University
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Tahereh Haj Ebrahimi
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
دکتر هادی عالم زاده
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alemzadeh
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
دکتر قربان علمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر جواد فیروزی
استادیار ادیان و عرفان دانشکده علوم انسانی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مطالعات ادیان و عرفان
Javad Firoozi
Assistant Professor, religious and mystical studies
Semnan University
Specialist: Religious studis and mysticism
دکتر سید فتح الله مجتبایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر ابوالفضل محمودی
استاد تمام الهیات،ادیان وعرفان تطبیقی،دانشکده حقوق والهیات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Abolfazl Mahmoudi
Full Professor, theology,religions
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
دکتر فاطمه لاجوردی
استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Fatemeh Lajevardi
Assistant Professor, Department of Comparative Religion and Mysticism
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
ویراستار فارسی
دکتر طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Tahereh Haj Ebrahimi
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
دکتر مهران رهبری
دانش آموخته دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، الهیات و فلسفه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Mehran Rahbari
.Ph.D, Comparative Religions and Mysticism, Faculty of Law, Theology and Political Science
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: religions and comparative mysticism
دکتر محمدرضا عدلی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Mohammad Reza Adli
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا عدلی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Mohammad Reza Adli
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۵