درباره نشریه
ISSN:
2382-9613
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
معاونت تربیت و آموزش ناجا
مدیر مسئول:
دکتر امیرحسین یاوری
سردبیر:
دکتر سیدحمید خدادادحسینی
مدیر اجرایی:
رضا صالحی
مدیرداخلی:
دکتر علی محمد ساعدی
تلفن:
021-81823806
دورنگار:
021-81823806
سایت اختصاصی:
tps.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تربیت و آموزش، طبقه سوم، مرکز تحقیقات کاربردی، اداره اطلاع رسانی
صندوق پستی:
23806
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/01
مدیر مسئول
دکتر امیرحسین یاوری
امیرحسین یاوری
سردبیر
سیدحمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor, Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
هیات تحریریه
سیدحمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor, Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
پروین کدیور
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor, Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
غلامحسین نیکوکار
دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مدیریت
Gholam Hosein Nikoo Kar
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: Management
کوروش فتحی واجارگاه
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
علی اکبر امین بیدختی
استاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Akbar Amin Beydokhti
Professor, Semnan University
Specialist: Management
محمدرضا شرفی جم
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Reza Sharafijam
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: education and training
کاظم رسول زاده طباطبایی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: رشته تخصصی: روان شناسی
Kazem Rasoulzadeh Tabatabaee
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Psychology
محمد احسانی
محمد احسانی
سعید بهشتی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
شهامت حسینیان راد
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت استراتزیک، مدیریت راهبردی
Shahamat Hoseinianrad
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: strategic Managment, Strategic Management
علی محبی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
محمدجواد کاملی
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Mohammadjavad Kameli
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Management
یوسف محمدی مقدم
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Yousef Mohammadi Moghadam
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Strategic Management
فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
مجید رضایی راد
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Majid Rezairad
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Management
ویراستارفارسی
ناهید یعقوبی هرزندی
ناهید یعقوبی هرزندی
ویراستار انگلیسی
رضا صالحی
رضا صالحی
مدیر اجرایی
رضا صالحی
رضا صالحی
مدیرداخلی
علی محمد ساعدی
Ali Mohammad Saedi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶