درباره نشریه
ISSN:
2676-5233
eISSN:
2676-5241
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا (دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر رضا دوستدار
سردبیر:
دکتر مجید معارف
مدیر اجرایی:
دکتر محمد سمیعیانی
ویراستار فارسی:
دکتر محمد عبدالرحیمی
ویراستار انگلیسی:
علی محمدی درآباد
تلفن:
021-81432618
سایت اختصاصی:
init.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه کردستان، خیابان رشید یاسمی غربی، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/15
مدیر مسئول
دکتر رضا دوستدار

Reza Doustdar

سردبیر
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر احمد بخشایش اردستانی
دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
Ahmad Bakhshayesh Ardestani
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
دکتر محمدحسین بیات
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hossein Bayat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا شرفی جم
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت، علوم تربیتی
Reza Sharafijam
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: education and training
دکتر اکبر وروایی
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor
Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdol Hadi Feghhizade
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر توحید عبدی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Tohid Abdi
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Philosophy, Western Philosophy
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
ویراستار فارسی
دکتر محمد عبدالرحیمی
دانشیار عرفان اسلامی، گروه اخلاق و معارف اسلامی
دانشگاه علوم انتظامی امین
Mohammad Abdolrahimi
Associate Professor, Amin Police University
Amin Police University
ویراستار انگلیسی
علی محمدی درآباد
مربی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات، علوم و فنون مرز
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Mohammadi Darabad
Instructor, Department of foreign language and literature
Amin Police University
Specialist: Teaching English as a Foreign Language
مدیر اجرایی
دکتر محمد سمیعیانی
استادیار علوم ارتباطات
دانشگاه علوم انتظامی امین
Mohammad Samieiani
Assistant Professor, Communication Sciences
Amin Police University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۷