درباره نشریه
ISSN:
2676-5233
eISSN:
2676-5241
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
مدیر مسئول:
دکتر رضا دوستدار
سردبیر:
دکتر مجید معارف
مدیر اجرایی:
محمد سمیعیانی
تلفن:
021-81432618
سایت اختصاصی:
init.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه کردستان، خیابان رشید یاسمی غربی، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/12
مدیر مسئول
دکتر رضا دوستدار
رییس دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Reza Doustdar
Head of the Office of Studies and Research of the political ideology organization of Naja,
Specialist: political science
سردبیر
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
هیات تحریریه
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر احمد بخشایش اردستانی
دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
Ahmad Bakhshayesh Ardestani
Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
دکتر محمدحسین بیات
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hossein Bayat
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا شرفی جم
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Reza Sharafijam
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: education and training
دکتر اکبر وروایی
استاد دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor, Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdol Hadi Feghhizade
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر توحید عبدی
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Tohid Abdi
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Philosophy, Western Philosophy
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
ویراستارفارسی
دکتر محمد عبدالرحیمی
استاد
Mohammad Abdolrahimi
Professor,
ویراستار انگلیسی
دکتر علی محمدی درآباد
استادیار
رشته تخصصی: انگلیسی
Ali Mohammadi Darabadi
Assistant Professor,
مدیر اجرایی
محمد سمیعیانی
رشته تخصصی: مدیر اطلاع رسانی
Mohammad Samieiani
Specialist: Notification Manager
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۱