درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول:
دکتر حسین خنیفر
سردبیر:
دکتر حسین خنیفر
مدیر اجرایی:
زهرا رستمی
تلفن:
021-87751345
دورنگار:
021-87751345
سایت اختصاصی:
pma.cfu.ac.ir
نشانی:
تهران، شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، کوچه تربیت معلم، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/07
مدیر مسئول
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
سردبیر
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
اعضای تحریریه
دکتر فروزان ادیب فر
استادیار
رشته تخصصی: تاریخ ایران و اسلام
Foroozan Adib Far
Assistant Professor
Specialist: History of Iran and Islam
دکتر قدسی احقر
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ghodsi Ahghar
Associate Professor of Research Institute of Education
Specialist: Educational Science
دکتر فاطمه کاتب
دانشیار
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Fatemeh Kateb
Associate Professor
Specialist: Art research
دکتر محمود اکرامی
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mahmood Ekrami
Associate Professor
Specialist: Education Management
دکتر محمدرضا سرمدی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Sarmadi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology, Philosophy of Education
دکتر عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor Islamshahr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
دکتر براتعلی منفردی راز
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Barat Ali Monfaredi Raz
Assistant Professor
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
واحد اسلامشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Seyed Mahmood Mirzamani Bafghi
Islamshahr unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
مدیر اجرایی
زهرا رستمی

Zahra Rostami

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۲