درباره نشریه
ISSN:
2345-3133
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر حجت صفدرحیدری
سردبیر:
دکتر ابراهیم صالحی عمران
تلفن:
011-35302620
دورنگار:
011-35302620
سایت اختصاصی:
eps.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان ابوعلی سینا، بلوار دانشگاه پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/14
مدیر مسئول
دکتر حجت صفدرحیدری
دکتر حجت صفدرحیدری
سردبیر
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
هیات تحریریه
دکتر حمیدرضا آراسته
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor, Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر صمد ایزدی
دانشیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Samad Izadi
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Educational Science
دکتر محمود شارع پور
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی هویت قومی
Mahmoud Sharehpour
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Ethnic Identity
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Nematollah Azizi
Professor, University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences
دکتر یدالله مهرعلیزاده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی
Yadollah Mehralizadeh
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Human resources management, Educational Planning
دکتر مهرداد مدهوشی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی
Mehrdad Madhoushi
Professor, Faculty of Management, University of Mazandaran
Specialist: Knowledge Management, Management of information system orientation
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۰