درباره نشریه
ISSN:
2251-9033
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ترویج علم ایران
مدیر مسئول:
دکتر اکرم قدیمی
سردبیر:
دکتر مهدی زارع
مدیرداخلی:
فرشته تقوی
تلفن:
021-81032251
021-81032210
سایت اختصاصی:
www.popscijournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان عضدی (آبان) شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 225
دورنگار:
021-81032210
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/10
مدیر مسئول
دکتر اکرم قدیمی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Akram Ghadimi
Associate Professor of Science Research Center of Iran...
Specialist: political science
سردبیر
دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
اعضای تحریریه
ترانه اقلیدس
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Taraneh Eghlidos
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر محسن بهرامی
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohsen Bahrami
Professor Faculty of Mechanics
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر الهه حجازی موغاری
دانشیار روان شناسی تحولی،گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی تحولی، انگیزش، روان شناسی جنسیت، روان شناسی شناختی
Elaheh Hejazi Moughari
Associate Professor, Developmental psychology,educational psychology and conselling , psychology and educational science
University of Tehran
Specialist: developmental psychology, motivation, gender psychology, cognitive psychology
دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
دکتر حسین شیخ رضایی
استادیار
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
Hossein Sheykh Rezaee
Assistant professor
دکتر داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor Department of Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetic Medicine
دکتر اکرم قدیمی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Akram Ghadimi
Associate Professor of Science Research Center of Iran...
Specialist: political science
دکتر حسین معصومی همدانی
استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Hossein Masoumi Hamedani
Assistant Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
رضا منصوری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Reza Mansouri
professor
Sharif University of Technology
منصور وصالی
استادیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Mansour Vesali
Assistant professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
مدیرداخلی
فرشته تقوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۶