درباره نشریه
ISSN:
1658-2322
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر علی شریف نژاد
سردبیر:
دکتر مهرداد عنبریان
مدیرداخلی:
دکتر زیبا استوان
تلفن:
021-88529122-3
سایت اختصاصی:
smj.ssrc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، ، کدپستی: 1587958711
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/30
مدیر مسئول
دکتر علی شریف نژاد

Ali Sharifnezhad

سردبیر
دکتر مهرداد عنبریان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: طب و بیومکانیک، بیومکانیک ورزشی
Mehrdad Anbarian
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Medicine and biomechanics, Sport Biomechanics
اعضای تحریریه
دکتر منصور صاحب الزمانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ورزش درمانی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
Mansour Sahebozamani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Therapeutic Exercies, Exercise Pathology and Corrective Exercises
دکتر منصور اسلامی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Mansour Eslami
Associate Professor Department of Sport Biomechanics
University of Mazandaran
Specialist: Sport Biomechanics
دکتر رشید حیدری مقدم
دکتر رشید حیدری مقدم

دکتر حسن دانشمندی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
Hasan Daneshmandi
Professor
University of Guilan
Specialist: Corrective Exercises and Sport Pathology
دکتر رضا رجبی
استاد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طب ورزش، حرکات اصلاحی. بازی های پیشگیرانه و اصلاحی. آسیب شناسی ورزشی
Reza Rajabi
Professor, Health and sport medicine department, Faculty of physical education and Sport Scineces,
University of Tehran
Specialist: Sports medicine
دکتر نادر فرهپور
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Nader Farahpour
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Biomechanics
دکتر عباس معمارباشی
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
Abbas Meamarbashi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر سید صدرالدین شجاع الدین
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ورزش درمانی و بازسازی
Sadredin Shojaedin
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Exercise Therapy and Reconstruction
دکتر محمدحسین علیزاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طب ورزشی
Mohammad Hossein Alizadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sports Medicine
دکتر حیدر صادقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Heydar Sadeghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Sport biomechanics
دکتر مهرداد عنبریان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: طب و بیومکانیک، بیومکانیک ورزشی
Mehrdad Anbarian
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Medicine and biomechanics, Sport Biomechanics
مدیرداخلی
دکتر زیبا استوان

رشته تخصصی: تربیت بدنی وعلوم ورزشی
Ziba Ostovvan

Specialist: Physical Education and Sports Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۴