درباره نشریه
ISSN:
2538-3213
eISSN:
2538-3221
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر علی شریف نژاد
سردبیر:
دکتر سید نصرالله سجادی
مدیرداخلی:
مهندس راضیه ایرانی
تلفن:
021-88529122
021-88529123
سایت اختصاصی:
smrj.ssrc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، ، کدپستی: 1587958711
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/01
مدیر مسئول
دکتر علی شریف نژاد
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Sharifnezhad
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر سید نصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی افشاری
استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
Mostafa Afshari
Assistant Professor of Sport Science Research Institute
Specialist: Sport Management and Planning
دکتر مهدی رسولی
استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehdi Rasooli
Assistant Professor of Sport Science Research Institute
Specialist: Sport Managment
دکتر میرحسن سیدعامری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Mir Hasan Seyadameri
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment, Management and planning in physical education
دکتر هاشم کوزه چیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، تربیت بدنی
Hashem Koozehchiyan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sport Managment, Physical Education
دکتر حسن اسدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Hasan Asadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر فرشاد تجاری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Farshad Tojjari
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
professor
University of Guilan
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Mahmoud Goodarzi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Sport Management, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
مدیرداخلی
مهندس راضیه ایرانی

رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Raziyeh Irani

Specialist: industrial engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۷