درباره نشریه
ISSN:
2538-3213
eISSN:
2538-3221
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر زهرا سلمان
سردبیر:
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
دبیر تحریریه:
دکتر مصطفی افشاری
کارشناس:
فائزه فربد
تلفن:
021-88529122
021-88529123
سایت اختصاصی:
smrj.ssrc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، ، کدپستی: 1587958711
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر زهرا سلمان

رشته تخصصی: رفتار حرکتی (کنترل و یادگیری و رشد حرکتی)
Zahra Salman

Specialist: motor behavior
سردبیر
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Gholamreza Shabani Bahar
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Managment
دبیر تحریریه
دکتر مصطفی افشاری
استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
Mostafa Afshari
Assistant Professor of Sport Science Research Institute
Specialist: Sport Management and Planning
اعضای تحریریه
دکتر میرحسن سیدعامری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Mir Hasan Seyadameri
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment, Management and planning in physical education
دکتر هاشم کوزه چیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، تربیت بدنی
Hashem Koozehchiyan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sport Managment, Physical Education
دکتر علیرضا الهی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Alireza Elahi
Associate Professor, Sport Management
Kharazmi University
Specialist: Sport Managment
دکتر محمد کشتی دار
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Kashtidar
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Birjand
Specialist: Sport Managment
دکتر سید نصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
Michel Desbordes

Erwin Apitzsch

دکتر فرشاد تجاری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Farshad Tojjari
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد تمام مدیریت ورزش،دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
Full Professor, Sport Management ,Faculty of Sport Sciences,
University of Guilan
دکتر سعید صادقی بروجردی
استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
Sanandaj, IRAN.
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Saeed Sadeghi Boroujerdi
Professor, Department of Physical Education , Faculty of Humanities and Social Science, University of Kurdistan
Sanandaj, IRAN.
Specialist: Management and planning in physical education
کارشناس
فائزه فربد

Faezeh Farbod

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۹۳