درباره نشریه
ISSN:
2228-723X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه حکیم سبزواری
مدیر مسئول:
دکتر سید علیرضا حسینی کاخک
سردبیر:
دکتر محمدرضا حامدی نیا
مدیر اجرایی:
ندا بدری
تلفن:
051-44012764
دورنگار:
051-44012764
سایت اختصاصی:
journals.hsu.ac.ir/sbs
نشانی:
سبزوار، توحید شهر، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دفتر نشریه
صندوق پستی:
397
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/01
مدیر مسئول
دکتر سید علیرضا حسینی کاخک
دانشیار دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Seyyed Ali Reza Hoseini Kakhak
Associate Professor Faculty of Sport Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sport physiology
سردبیر
دکتر محمدرضا حامدی نیا

Mohammad Reza Hamedinia

اعضای تحریریه
دکتر سجاد احمدی زاد
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم زیستی ورزش
Sajjad Ahmadizad
Assistant Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Exercise Life Sciences
دکتر محمدرضا حامدی نیا

Mohammad Reza Hamedinia

دکتر سید علیرضا حسینی کاخک
دانشیار دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Seyyed Ali Reza Hoseini Kakhak
Associate Professor Faculty of Sport Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sport physiology
دکتر حمید رجبی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Rajabi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Sport physiology
دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farhad Rahmaninia
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر علی اصغر رواسی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبانی علوم زیستی، فیزیولوژی ورزشی
Ali Asghar Ravasi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Bases of life sciences, Sport physiology
دکتر رضا قراخانلو
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انعطاف پذیری عضلانی، فیزیولوژی ورزشی
Reza Gharakhanlou
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Neuromuscular Adaptation, Sport physiology
دکتر عباس قنبری نیاکی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Abbas Ghanbari niyaki
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport physiology
دکتر رابرت کرمر
دکتر رابرت کرمر

دکتر حمید محبی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Mohebbi
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
مدیر اجرایی
ندا بدری
ندا بدری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸