درباره نشریه
ISSN:
2476-5775
eISSN:
2676-7015
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر عباس عرب مازار
سردبیر:
دکتر عباس عرب مازار
مدیرداخلی:
دکتر مهدی یزدانی
تلفن:
021-29903019
دورنگار:
021-29903019
سایت اختصاصی:
ecoj.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دفتر فصلنامة اقتصاد و الگوسازی، ، کدپستی: 1983963113
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/26
مدیر مسئول
دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی، اقتصادسنجی و توسعه
Abbas Arabmazar
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
سردبیر
دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی، اقتصادسنجی و توسعه
Abbas Arabmazar
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
اعضای تحریریه
دکتر فرهاد رهبر
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد خرد، اقتصاد کشاورزی
Farhad Rahbar
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Microeconomics, Agricultural Economics
دکتر الیاس نادران
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد ایران، اقتصاد بخش عمومی
Elyas Naderan
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Public sector economics, Iranian economy
دکتر سید محمدکاظم رجایی

رشته تخصصی: اقتصاد
Seyed Mohammad Kazem Rajaei

Specialist: Economy
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر پرویز داوودی
استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Parviz Davoodi
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
دکتر فرهاد دژپسند
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Farhad Dej Pasand
Associate Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Hossein Samsami Mazrae Akhound
Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی، اقتصادسنجی و توسعه
Abbas Arabmazar
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
دکتر محمد نوفرستی
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohammad Noferesti
Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
مدیرداخلی
دکتر مهدی یزدانی
استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل، اقتصادسنجی
Mehdi Yazdani
Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
Specialist: International Economics, Econometrics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰