درباره نشریه
ISSN:
2252-0643
eISSN:
2676-4601
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرضا سیف
سردبیر:
دکتر حمیرا زمردی
مدیرداخلی:
دکتر منصوره شهریاری
ویراستار فارسی:
دکتر علی اصغر اسکندری
ویراستار انگلیسی:
رومینا کرمانی
تلفن:
021-66978885
دورنگار:
021-66978885
سایت اختصاصی:
jis.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، کوچه آذین، ساختمان شماره 2 ادبیات، پلاک 10، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/28
مدیر مسئول
دکتر عبدالرضا سیف
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
سردبیر
دکتر حمیرا زمردی

اعضای تحریریه
زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی.پژوهشکده زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ایرن شناسی ، زبان و ادبیات سغدی، زبان و ادبیات اوستایی، زبان و ادبیات مانوی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی
Zohreh Zarshenas
Professor, Old and Middle Iranian Languages and Culture
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Iranian Studies, Sogdian Language & literature, Avestan Language & literature, Manichean Middle persian & Parthian Language & literature
دکتر عبدالرضا سیف
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر سید موسی دیباج
دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Mousa Dbadj
Faculty of Letters and Humanities
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر خدیجه عالمی

دکتر محمود فضیلت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fazilat
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسین بیک باغبان
دکتر حسین بیک باغبان
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Beik Baghban
Professor
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی بوذری نژاد

Yahya Bouzarinejad

دکتر فواد پورآرین

دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اقبال شاهد

Nemat Yildirim

دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر علی اصغر اسکندری

ویراستار انگلیسی
رومینا کرمانی

مدیرداخلی
دکتر منصوره شهریاری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۸