درباره نشریه
ISSN:
2252-0643
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
سردبیر:
دکتر ژاله آموزگار
مدیرداخلی:
محرم باستانی
تلفن:
021-66978885
دورنگار:
021-66978885
سایت اختصاصی:
jis.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، کوچه آذین، ساختمان شماره 2 ادبیات، پلاک 10، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/26
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
سردبیر
دکتر ژاله آموزگار
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اسطوره شناسی،زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی
Jaleh Amoozegar
Professor
University of Tehran
Specialist: Mythology, ancient languages
اعضای تحریریه
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان
Mahmoud Jafari Dehaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: mCulture and ancient languages
دکتر مهشید میرفخرایی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mahshid Mirfakhrayi
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر زهره زرشناس
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایرانی
Zohreh Zarshenas
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Ancient languages, Iranian culture and ancient languages
حسن حضرتی

Hassan Hazrati

دکتر جلال الدین رفیع فر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر
Jaleleddin Rafifar
Professor
University of Tehran
Specialist: Cultural anthropology, archaeological anthropology and tribes
دکتر احمد صالحی کاخکی
دانشیار
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: هنر
Ahmad Salehi Kakhaki
Associate Professor
Isfahan University of Art
Specialist: Art
دکتر منصور صفت گل
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mansour Sefatgol
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: History
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor Archaeological Department
University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
ویراستارفارسی
دکتر سید احمدرضا قائم مقامی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ زبانهایی باستانی
Seyed Ahmad Reza Qaemmaqami
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Culture of ancient languages
ویراستار انگلیسی
گلاره مرادی
گلاره مرادی

مدیرداخلی
محرم باستانی
کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Moharram Bastani
Expert Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰