درباره نشریه
eISSN:
2382-9575
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
سردبیر:
دکتر علیمحمد موذنی
مدیرداخلی:
محرم باستانی
تلفن:
021-61113037
دورنگار:
021-61113037
سایت اختصاصی:
jlcr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجلات دانشکده
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/28
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
سردبیر
دکتر علیمحمد موذنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Ali Mohammad Moazeni
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا ترکی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Torki
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasan Li
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر باقر صدری نیا
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bagher Sadri Nia
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کوروش صفوی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی
kurosh Safavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر شیرزاد طایفی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shirzad Tayefi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
دکتر تیمور مالمیر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Teymour Mal Mir
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
Akhtar Mahdi
Professor
دکتر روح الله هادی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rooholla Hadi
Associate Professor
University of Tehran
مدیرداخلی
محرم باستانی
کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Moharram Bastani
Expert Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹