درباره نشریه
ISSN:
2322-5785
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
مدیر مسئول:
دکتر هاشم نیکومرام
سردبیر:
دکتر هاشم نیکومرام
مدیرداخلی:
مهندس منصور فیض الله زاده
تلفن:
021-44050657
سایت اختصاصی:
jmaak.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار آیت اله کاشانی، ساختمان گلزار، روبروی پمپ بنزین، واحد 21
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/11
مدیر مسئول
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
سردبیر
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
اعضای تحریریه
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشیار حسابداری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Dianati Deilami
Associate Professor, accounting
Kharazmi University
Specialist: Accounting
دکتر یحیی حساس یگانه
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Yahya Hassas Yeganeh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر حسین اعتمادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
دکتر علی رحمانی
استاد حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر بیتا مشایخی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Bita Mashayekhi
Associate Professor, Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management Accounting, Corporate Governance, Internal Auditing, Earnings Quality
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر احمد یعقوب نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Yaghoobnezhad
Associate Professor
مدیرداخلی
مهندس منصور فیض الله زاده

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mansour Feizollahzadeh

Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۵