درباره نشریه
ISSN:
2322-5785
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
مدیر مسئول:
دکتر هاشم نیکومرام
سردبیر:
دکتر هاشم نیکومرام
مدیرداخلی:
مهندس منصور فیض الله زاده
تلفن:
021-44050657
سایت اختصاصی:
jmaak.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار آیت اله کاشانی، ساختمان گلزار، روبروی پمپ بنزین، واحد 21
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/11
مدیر مسئول
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor, Science and Resrarch Branch,
Specialist: Business Management
سردبیر
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor, Science and Resrarch Branch,
Specialist: Business Management
هیات تحریریه
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Dianati Deilami
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Accounting
دکتر یحیی حساس یگانه
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Yahya Hassas Yeganeh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر حسین اعتمادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
دکتر علی رحمانی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor, Science and Research Branch,
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر بیتا مشایخی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Bita Mashayekhi
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Management Accounting, Corporate Governance, Internal Auditing, Earnings Quality
دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
استاد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohamad Ebrahim Mohammadpour zarandi
Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Industrial Management
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor, Science and Resrarch Branch,
Specialist: Business Management
دکتر احمد یعقوب نژاد
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Ahmad Yaghoubnejad
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Financial Management
مدیرداخلی
مهندس منصور فیض الله زاده
دانشگاه آزاد اسلامی
Mansour Feizollahzadeh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۳