درباره نشریه
ISSN:
2251-6859
eISSN:
2383-2789
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مهدی تقوی
سردبیر:
دکتر هاشم نیکومرام
مدیر اجرایی:
مریم کاویان
تلفن:
021-44869667
سایت اختصاصی:
jfksa.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/18
مدیر مسئول
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
سردبیر
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
اعضای تحریریه
دکتر حسین اعتمادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر رضا تهرانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
دکتر یحیی حساس یگانه
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Yahya Hassas Yeganeh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
استاد گروه ریاضی کاربردی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات، ریاضیات ، تحقیقات عملیاتی ، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها DEA ، بهره وری
Farhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor Department of Applied Mathematics
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics - Operational Research, Mathematics, Operation Research, Data Envelopment Analysis DEA, Efficiency
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر فرشاد هیبتی
استادیار پژوهشکده امور اقتصادی ودارایی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Farshad Heibati
Assistant Professor of Economic and Finance Research Institute
Specialist: Financial Managemnet
مدیر اجرایی
مریم کاویان
کارشناسی ارشد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Maryam kaviyan
Masters Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۹