درباره نشریه
ISSN:
2345-3311
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن تعالی کسب و کار ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا کریمی قهرودی
سردبیر:
دکتر ناصر شهلایی
جانشین سردبیر:
دکتر سیدطه حسین مرتجی
مدیر اجرایی:
دکتر امین رمضان زاده
سایت اختصاصی:
www.jstandardization.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/14
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا کریمی قهرودی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سردبیر
دکتر ناصر شهلایی
استاد مدیریت راهبردی
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Professor, Strategic Management
Specialist: Strategic Defense Management
جانشین سردبیر
دکتر سیدطه حسین مرتجی

رشته تخصصی: مهندسی صنایع
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی تمتاجی
دانش آموخته دکتری فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائی
Mostafa Tamtaji
.Ph.D, allameh tabatabai university
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدرضا ولوی
دکتر محمدرضا ولوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mohammad Reza Valvi
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر سید محمدمهدی هادوی
دانشیار مرکز استاندارد دفاعی ایران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: خوردگی و اکسیداسیون
Seyyed Mohammad Mehdi Hadavi
Associate Professor of Iranian Center for Standard Defense
Tarbiat Modares University
Specialist: Corrosion and oxidation
مهندس ابوطالب شفقت
مهندس ابوطالب شفقت

محمدرضا تقوا
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Reza Taghva
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدرضا کریمی قهرودی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر منوچهر منطقی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت سیستمها و روشها
Manoochehr Manteghi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
مدیر اجرایی
دکتر امین رمضان زاده

رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Amin Ramezanzadeh

Specialist: industrial engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۶