درباره نشریه
ISSN:
2345-3915
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیر مسئول:
دکتر مهدی نوری
سردبیر:
دکتر علیرضا آزموده اردلان
جانشین سردبیر:
دکتر محمدعلی نکویی
مدیرداخلی:
آسیه ملکی
تلفن:
021-22951130
دورنگار:
021-22951130
سایت اختصاصی:
www.joem.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
صندوق پستی:
3864-16765
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/01
مدیر مسئول
دکتر مهدی نوری
مدیر مرکز بحران و تاسیسات زیربنایی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mahdi Nori
Director the Center for Crisis and Infrastructure
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Political Science
سردبیر
دکتر علیرضا آزموده اردلان
استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Alireza Azmoodeh Ardalan
Professor, School of Surveying and Geospatial Engineering
University of Tehran
Specialist: Surveying Eng.
جانشین سردبیر
دکتر محمدعلی نکویی
استادیار
رشته تخصصی: دکترای تخصصی عمران
Mohammad Ali Nekooie
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering
اعضای تحریریه
مهندس ابوطالب شفقت
مهندس ابوطالب شفقت

دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر محمدابراهیم سنجقی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ebrahim Sanjaghi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: strategic Managment
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر مهدی مدیری
استاد برنامه ریزی شهری پایدار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mahdi Modiri
Professor, Urban Planning
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Urban Planning
ناصر مهردادی

Nasser Mehrdadi

دکتر رضا حسنوی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر محمدعلی نکویی
استادیار
رشته تخصصی: دکترای تخصصی عمران
Mohammad Ali Nekooie
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering
مدیرداخلی
آسیه ملکی

Asieh Maleki

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳