درباره نشریه
ISSN:
2322-5386
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا کریمی قهرودی
سردبیر:
دکتر جعفر قیدر خلجانی
جانشین سردبیر:
دکتر سید محمدحسین شجاعی
مدیر اجرایی:
ابوالقاسم شعبانی
با همکاری:
انجمن علمی مدیریت فناوری ایران
تلفن:
021-22808792
دورنگار:
021-22808792
سایت اختصاصی:
www.nowavari.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، نبش کوهستان هشتم، دبیرخانه فصلنامه مدیریت نوآوری
صندوق پستی:
176-19575
تاریخ به‌روزآوری: 1403/03/13
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا کریمی قهرودی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سردبیر
دکتر جعفر قیدر خلجانی
دانشیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Jafar Gheidar Kheljani
Associate Professor, Management and Industrial Engineering Department
Malek-Ashtar University of Technology
جانشین سردبیر
دکتر سید محمدحسین شجاعی
استادیار سیاست نوآوری و آینده پژوهی
پژوهشکده مطالعات فناوری
Seyed Mohammad Hosain Shojaei
Assistant Professor, Innovation Policdy and future studies
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ارزشی و مهندسی ارزش، تصمیم گیری و مدلسازی کمی و کیفی، مدیریت اسلامی و بومی، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، متدولوژی و روش تحقیق، مدیریت تطبیقی
Alireza Aliahmadi
Professor, Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Strategic Thinking, Islamic Management, R&D Management, ICT Management, Value Engineering, R&D Methodology
دکتر سید سپهر قاضی نوری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Sepehr Ghazinoory
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Reza Fartookzade
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Management
دکتر رضا حسنوی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر رضا رادفر
استاد گروه علمی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Radfar
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر غلامرضا توکلی
دانشیار مدیریت- مدیریت استراتژیک
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Gholamreza Tavakoli
Associate Professor, management- strategic management
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر مهدی الیاسی

دکتر منوچهر منطقی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت سیستمها و روشها
Manoochehr Manteghi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر سید حبیب الله طباطباییان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های تولید
Seyyed Habib Allah Tabatabaiyan
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage production systems
مدیر اجرایی
ابوالقاسم شعبانی
ابوالقاسم شعبانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱