درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
یعقوب قانع قره باغ
سردبیر:
دکتر حسن مهدیان
جانشین سردبیر:
دکتر علی ناصری
مدیر اجرایی:
مهندس عزیزالله طبرزدی
کارشناس:
مهندس احمد میرلوی موسوی
تلفن:
021-74189194
دورنگار:
021-74189195
سایت اختصاصی:
elemag.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، موقعیت امام صادق (ع) ، ساختمان باقرالعلوم (ع) ، دفتر مجله الکترومغناطیس کاربردی
صندوق پستی:
187-16535
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/25
مدیر مسئول
یعقوب قانع قره باغ

سردبیر
دکتر حسن مهدیان
استاد دانشکده علوم
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Hassan Mehdian
Professor Faculty of Sciences
Kharazmi University
Specialist: Physics
جانشین سردبیر
دکتر علی ناصری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر، فیزیک
Ali Naseri
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: کامپيوتر, Physics
اعضای تحریریه
دکتر مجید اخوت
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Majid Okhovvat
Associate Professor
Imam Hossein University
دکتر سید محمدتقی بطحایی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: برق و قدرت
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: electricity and power
دکتر علی بنایی
دکتر علی بنایی

دکتر احمد چلداوی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق- مخابرات، مخابرات میدان
Ahmad Cheldavi
Professor
Specialist: Electrical engineering telecommunications, Field contacts
دکتر محمد خلج امیرحسینی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات میدان
Mohammad khalaj Amir Hosseini
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Field contacts
دکتر محمدمهدی دانایی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad Mahdi Danaie
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
دکتر جلیل آقا راشدمحصل
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات، الکترونیک، مخابرات
Jalil Agha Rashed Mohassel
Professor Faculty of Engineering
University of Tehran
Specialist: Communication, Electronics, Telecommunications
دکتر امیراحمد شیشه گر
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مخابرات
Amir Ahmad Shishegar
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر اصغر کشتکار
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مخابرات
Asghar Keshtkar
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Telecommunications
دکتر محمود کمره ای
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات
Mahmoud Kamarei
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر کاوه نیایش
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برق و قدرت
Kaveh Niayesh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: electricity and power
مدیر اجرایی
مهندس عزیزالله طبرزدی

کارشناس
مهندس احمد میرلوی موسوی
مهندس احمد میرلوی موسوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۷