درباره نشریه
ISSN:
2008-2045
eISSN:
2008-3076
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن رمز ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا عارف
سردبیر:
دکتر رسول جلیلی
تلفن:
021-66021150
دورنگار:
021-66021149
سایت اختصاصی:
www.isecure-journal.com
نشانی:
تهران، میدان آزادی، خیابان صادقی، پلاک 26، طبقه 4، واحد 16، ، کدپستی: 1458835767
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/05
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا عارف
استاد تمام مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Full Professor, Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
سردبیر
دکتر رسول جلیلی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Rasool Jalili
Associate Professor
Sharif University of Technology
اعضای تحریریه
دکتر امیر دانشگر
استاد گروه علوم ریاضی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: کامبیاتوریک ، علوم کامپیوتر
Amir Daneshgar
Professor Department of Mathematical Sciences
Sharif University of Technology
Specialist: Combinatorics, Computer science
دکتر محمدرضا عارف
استاد تمام مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Full Professor, Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
 Dawson
Dawson

 Fokkink
Fokkink

دکتر  گولیک
دکتر گولیک

دکتر حسین حاجی ابوالحسن
استاد دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی و صنعتی
Hossein Haji Abol Hassan
Professor Faculty of Mathematical Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied and Industrial Mathematics
دکتر رسول جلیلی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Rasool Jalili
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر  کیم
دکتر کیم

دکتر  مارتین
دکتر مارتین

دکتر فرخ مروستی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Farrokh Marvasti
Professor
Sharif University of Technology
دکتر  پدرو
دکتر پدرو

دکتر راشوند

دکتر  ریجمن
دکتر ریجمن

دکتر  روگاوی
دکتر روگاوی

دکتر علی صفوی نایینی

دکتر محمود سلماسی زاده

دکتر سید احمدرضا شرافت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پردازش سیگنال پیشرفته شبکه های ارتباطی
Seyyed Ahmad Reza Sherafat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced Signal Processing; Communication Networks
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۳