درباره نشریه
ISSN:
2322-4576
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
دکتر حسین شایقی
سردبیر:
دکتر حیدرعلی شایان فر
دبیراجرایی:
دکتر امین صفری
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالله یونسی
مدیرداخلی:
دکتر امین صفری
صفحه آرا:
مسعود علیلو
تلفن:
045-33512910
دورنگار:
045-33512910
سایت اختصاصی:
joape.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشکده فنی- گروه مهندسی برق
صندوق پستی:
179
اشتراک:
تلفن:
045-33512910
پست الکترونیک:
joape@uma.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/10
مدیر مسئول
دکتر حسین شایقی

دانشگاه محقق اردبیلی
Hossein Shayeghi

University of Mohaghegh Ardabili
سردبیر
دکتر حیدرعلی شایان فر
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: قدرت
Heydar Ali Shayan Far
Professor Electrical Engineering Department
Iran University of Science and Technology
Specialist: the power
دبیراجرایی
دکتر امین صفری
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Amin Safari
Professor Electrical Engineering Department
Azarbaijan Shahid Madani University
اعضای تحریریه
دکتر کریم عباس زاده
گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Karim Abbas Zadeh
Electrical Engineering Department
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Pierluigi Siano
Professor Department of Industrial Engineering, University of Salerno-Italy
Specialist: - Electricity Markets-Soft Computing Methods, Smart Grids
مهدی ثواقبی

Mehdi Savaghebi
SDU Electrical Engineering, Mads Clausen Institute, .University of Southern Denmark,Odense M, Denmark
Nicu Bizon
Faculty of Electronics, Communication and Computers, University of Pitesti
Specialist: Electronics
دکتر عبدالله یونسی

Abdollah Younesi

دکتر حیدرعلی شایان فر
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: قدرت
Heydar Ali Shayan Far
Professor Electrical Engineering Department
Iran University of Science and Technology
Specialist: the power
دکتر حسین شایقی

دانشگاه محقق اردبیلی
Hossein Shayeghi

University of Mohaghegh Ardabili
دکتر کریم عباس زاد
دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر عادل اکبری مجد
گروه مهندسی برق
دانشگاه محقق اردبیلی
Adel Akbari Majd
Electrical Engineering Department
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر حسن غفوری فرد
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: الکترونیک
Hasan Ghafoorifard
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electronic
دکتر گئورگ قره پتیان
استاد مهندسی برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevork B Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Power Engineering Group
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
دکتر محمودرضا حقی فام
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق - سیستم های قدرت
Mahmood Reza Haghifam
Professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Power - power systems
دکتر پرویز جبه دارمارالانی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق
Parviz Jabbeh Dar Maralani
Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Electrical and Electronics Engineering
دکتر احد کاظمی
دانشیار گروه مهندسی برق
Ahad Kazemi
Associate Professor Electrical Engineering Department
دکتر سعید جلیل زاده
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه زنجان
Saeid Jalil Zadeh
Associate Professor Electrical Engineering Department
University of Zanjan
دکتر جواد جاویدان
استادیار گروه مهندسی برق
دانشگاه محقق اردبیلی
Javad Javidan
Assistant Professor Electrical Engineering Department
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر علی رستمی
استاد دانشکده مهندسی برق
Ali Rostami
Professor Faculty of Electrical Engineering
Specialist: Electrical engineering - Electronic
صفحه آرا
مسعود علیلو
گروه مهندسی برق
دانشگاه ارومیه
Masoud Alilou
Electrical Engineering Department
University of Urmia
مدیر اجرایی
دکتر عبدالله یونسی

Abdollah Younesi

مدیرداخلی
دکتر امین صفری
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Amin Safari
Professor Electrical Engineering Department
Azarbaijan Shahid Madani University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۰