درباره نشریه
ISSN:
2322-2344
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین مهریان اصفهانی
سردبیر:
دکتر حسین عسکریان ابیانه
مدیر اجرایی:
منیره وفا
تلفن:
021-81032326
دورنگار:
021-81032326
سایت اختصاصی:
www.ieijqp.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان شمالی (شهید عضدی) ، ساختمان علامه طباطبایی، طبقه سوم، اتاق 308 ، ، کدپستی: 1597633131
تلفن همراه:
09122185114
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/07
مدیر مسئول
دکتر حسین مهریان اصفهانی
حسین مهریان اصفهانی
استاد
Hosein Mehrian Esfahani
Professor,
سردبیر
حسین عسکریان ابیانه
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت، حفاظت از سیستم قدرت
Hosein Askarian Abyaneh
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power, Power System Protection
هیات تحریریه
عبدالله آقایی
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Abdollah Aghaei
Professor, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
حسین عسکریان ابیانه
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت، حفاظت از سیستم قدرت
Hosein Askarian Abyaneh
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power, Power System Protection
سیدحسین حسینیان
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyed Hosein Hoseinian
Professor, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology
سیدحسین حسینی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، برق الکترونیک، الکترونیک صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، کیفیت برق، هارمونیک و VAR Compe
Seyed Hosein Hoseini
Professor, University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Power Electronics, Industrial Electronics, Renewable Energy, Power Quality, Harmonics and VAR Compe
مسعود علی اکبرگلکار
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: قدرت
Masoud Ali Akbar Gol Kar
Professor, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Power
دکتر ناصر شمس
ناصر شمس
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Naser Shams
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
سیدمحمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
دکتر رضا حسینی ابرده
رضا حسینی ابرده
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Reza Hoseini Abar Deh
Professor, Amirkabir University of Technology
محمود مانی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Mahmoud Mani
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
مسعود ضیاء بشرحق
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Masoud Zia Bashar Hagh
Professor, K. N. Toosi University of Technology
مدیر اجرایی
منیره وفا
منیره وفا
Monireh Vafa
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵