درباره نشریه
ISSN:
2008-9260
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
انتشار این مجله در سال 94 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدیر مسئول:
دکتر پرویز فلاح عابد
سردبیر:
دکتر محمدعلی زحل
مدیرداخلی:
دکتر زهره یزدی
تلفن:
028-33340153
دورنگار:
028-33340153
سایت اختصاصی:
edcjournal.qums.ac.ir
نشانی:
قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین، معاونت آموزشی دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 3419759811
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/18
مدیر مسئول
دکتر پرویز فلاح عابد
پرویز فلاح عابد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Parviz Fallah Abed
Qazvin University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدعلی زحل
محمدعلی زحل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Mohammad Ali Zohal
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر سونیا اویسی
سونیا اویسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Sonya Oveisi
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
دکتر آمنه باریکانی
آمنه باریکانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Ameneh Barikani
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
دکتر کتایون برهانی مجابی
کتایون برهانی مجابی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Katayoon Borhani Mojabo
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
دکتر سپیده جمشیدیان
سپیده جمشیدیان
پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Sepideh Jamshidian
General practitioner, Isfahan University of Medical Sciences
حمیدرضا جوادی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: قلب و عروق
Hamid Reza Javadi
Associate Professor, medical School, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر مریم جوادی
مریم جوادی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Maryam Javadi
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
دکتر جلال الدین حمیصی
جلال الدین حمیصی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Jalaleddin Hamisi
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی زحل
محمدعلی زحل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Mohammad Ali Zohal
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر زینالو
علی اکبر زینالو
دکتر رامین سرچمی
رامین سرچمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Ramin Sar Chami
Assistant Professor, Qazvin University of Medical Sciences
امیر ضیایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Amir Ziaee
Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
دکتر عباس علامی
عباس علامی
استاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Abbas Allami
Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر زیبا لوک زاده
زیبا لوک زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد
Ziba Louk Zadeh
Associate Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر رفعت محبی فر
رفعت محبی فر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Rafat Mohebbi Far
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
نوید محمدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Navid Mohammadi
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر زهره یزدی
زهره یزدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: طب کار
Zohreh Yazdi
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
ویراستارفارسی
دکتر زهره یزدی
زهره یزدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: طب کار
Zohreh Yazdi
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
ویراستار انگلیسی
امیر ضیایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Amir Ziaee
Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
مدیرداخلی
دکتر زهره یزدی
زهره یزدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: طب کار
Zohreh Yazdi
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۴