درباره نشریه
ISSN:
2012-6598
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
مدیر مسئول:
مهندس سید ابوالفضل بهره دار
سردبیر:
دکتر جبارعلی ذاکری
تلفن:
021-88312273
نشانی:
تهران، میدان هفت تیر، بعد از پل کریم خان، مجتمع تجاری کریمخان، طبقه 5، واحد 2 و 3
تاریخ به‌روزآوری: 1395/03/29
مدیر مسئول
مهندس سید ابوالفضل بهره دار
مهندس سید ابوالفضل بهره دار

سردبیر
دکتر جبارعلی ذاکری
دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران، راه و ترابری
Jebbar Ali Zakeri
Associate Professor School of Railway Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Ph.D. of Transportation Engineering
اعضای تحریریه
دکتر ابوالفضل حسنی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جاده ها و حمل و نقل، مهندسی عمران
Abolfazl Hassani
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Roads and Transportation, Civil Engineering
دکتر  بیداربخت
دکتر بیداربخت

دکتر فریدون مقدس نژاد
استاد تمام مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: راه و ترابری
Fereidoon Moghadas Nejad
Full Professor, Department of Civil & Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Highway Engineering
دکتر حمید بهبهانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Hamid Behbahani
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
He Xia
He Xia

دکتر جبارعلی ذاکری
دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران، راه و ترابری
Jebbar Ali Zakeri
Associate Professor School of Railway Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Ph.D. of Transportation Engineering
دکتر سعید ضیایی راد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Saeed Ziaei Rad
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر مهدی سعید سعیدی
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست
رشته تخصصی: تکنولوژی بتن و مهندسی پل
Mehdi Saiid Saiidi
Professor Department of Civil & Environmental Engineering
Specialist: Concrete technology and bridge engineering
دکتر حسینی هاشمی
دکتر حسینی هاشمی

دکتر یوسف شفاهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳