درباره نشریه
ISSN:
2228-7558
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
سال 90
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد شکرچی زاده
سردبیر:
دکتر علی کاوه
تلفن:
021-77240104
021-77451500 ، داخلی: 6458
دورنگار:
021-77240104
سایت اختصاصی:
ijoce.iust.ac.ir
نشانی:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت، معاونت پژوهشی، ، کدپستی: 1684613114
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/20
مدیر مسئول
دکتر محمد شکرچی زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: راه و ساختمان
Mohammad Shekar Chi Zadeh
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Civil
سردبیر
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
اعضای تحریریه
محمدرضا قاسمی
دانشیار
Mohammad Reza Ghasemi
Associate Professor University of Wales
Specialist: Structural Engineering
حسین رحامی
استادیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
Hossein Rahami
Assistant Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر عبدالله افشار
هیات علمی
دانشگاه تهران
Abdullah Afshar
Academic staff
University of Tehran
Specialist: Environmental and Water Resources Engineering
Ch Bucher

 بحرینی نژاد
بحرینی نژاد

C.M Chan
Associate Professor
Specialist: Structural Optimization
دکتر بهروز فرشی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: سیستم های پایداری، ارتعاشی و مقدار ویژه ، بهینه سازی سیستم های سازه و مکانیک روش های محاسباتی عددی در مکانیک
Behrooz Farshi
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Stability, vibration and eigenvalue systems, Optimization of structural and mechanical systems Numerical Computational Methods in Mechanics
F Mistree
Professor University of California، Berkeley
Specialist: Mechanical Engineering
جیم

راضیه قاسمی
راضیه قاسمی

قلی زاده
استادیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
S Gholizadeh
Assistant Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Structural Engineering
 گریگوریان
گریگوریان

هادی
دانشیار
Muhammad N.S Hadi
Associate Professor University of Leeds
Specialist: Structural Engineering
حسن سبی
دانشیار
Oguzhan Hasancebi
Associate Professor Drexel University Philadelphia, USA
Specialist: Structural Engineering
دکتر ایرانمنش

دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Iranmanesh

Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural Engineering
طلا طاهری
طلا طاهری

جغتایی
دانشیار
دانشگاه شیراز
Abdolreza Joghataie
Associate Professor niversity of Illinois at urbana-Champaign.Urbana, Illinois, USA
University of Shirazu
Specialist: Structural Engineering
Lijuan Li
Professor Structural Engineering.Xian University of Architecture & Technology
Specialist: Construction Engineering
Logo Janos
Associate Professor
Specialist: Civil & Environmental Engineering
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
M Marrino
Professor
Specialist: Civil & Environmental Engineering
Hoshyar Nooshin
Professor London University
Specialist: Space Structures
 رهامی
رهامی

Mehmet Polat Saka
Professor University of Aston in Birmingham.Birmingham, U.K
Specialist: Structural Engineering
عیسی سلاجقه
استاد
Eysa Salajegheh
Professor Surrey University.England
Specialist: Structural Engineering
 تروپو
تروپو

Barry H.V Topping
Professor City University.London
Specialist: Structural Engineering
Y. M. Xie
University of Wales.Swansea, United Kingdom
Specialist: Optimization
دکتر  یعقوبی
دکتر یعقوبی

 یانگ
یانگ

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۴