درباره نشریه
ISSN:
2345-4253
eISSN:
2345-4261
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر سعید حسنی
سردبیر:
دکتر تقی قورچی
مدیرداخلی:
دکتر عبدالحکیم توغدری
ویراستار فارسی:
راحله رجبی علی آبادی
ویراستار انگلیسی:
شریف رستمی
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
ejrr.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر مجلات دانشگاه، مجله پژوهش در نشخوارکنندگان، ، کدپستی: 4913815739
تلفن همراه:
09113706851
صندوق پستی:
487-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/07
مدیر مسئول
دکتر سعید حسنی
استاد دانشکده علوم حیوانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Saeed Hassani
Associate Professor Faculty of Animal Science
Gorgan University
Specialist: Genetics and livestock breeding
سردبیر
دکتر تقی قورچی
استاد تمام گروه تغذیه دام و طیور
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
Taghi Ghoorchi
Full Professor, Animal and Poultry Nutrition
Gorgan University
Specialist: Animal Sciences - Nutrition of Ruminants
اعضای تحریریه
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
دکتر عباسعلی ناصریان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه دام، تغذیه نشخوارکنندگان
Abbas Ali Naserian
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feed livestock, Feeding ruminants
دکتر غلامعلی مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دامپزشکی، دامپزشکی-فیزیولوژی دام
Gholam Ali Mogaddam
Professor
University of Tabriz
Specialist: Veterinary, دامپزشکي-فيزيولوژي دام
دکتر اردشیر نجاتی جوارمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Ardeshir Nejati Javaremi
Professor
University of Tehran
Specialist: Animal Genetics and Breeding
دکتر تقی قورچی
استاد تمام گروه تغذیه دام و طیور
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
Taghi Ghoorchi
Full Professor, Animal and Poultry Nutrition
Gorgan University
Specialist: Animal Sciences - Nutrition of Ruminants
دکتر یوسف جعفری آهنگری
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیولژی دام، فیزیولوژی تولیدمثل دام
Yosef Jafari Ahangari
Professor
Gorgan University
Specialist: Livestock physiology, Reproductive Physiology of Livestock
دکتر سعید حسنی
استاد دانشکده علوم حیوانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Saeed Hassani
Associate Professor Faculty of Animal Science
Gorgan University
Specialist: Genetics and livestock breeding
ویراستار فارسی
راحله رجبی علی آبادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه دام
Raheleh Rajabi Aliabadi

Gorgan University
Specialist: Animal Nutrition
ویراستار انگلیسی
شریف رستمی

رشته تخصصی: فیزیولوژی دام
Sharif Rostami

Specialist: Animal Physiology
مدیرداخلی
دکتر عبدالحکیم توغدری
استادیار علوم دامی، تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم دامی، تغذیه دام
Abdolhakim Toghdory
Assistant Professor, Animal Science
Gorgan University
Specialist: Animal Sciences , Animal Nutrition
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۸