درباره نشریه
ISSN:
2345-4253
eISSN:
2345-4261
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر سعید حسنی
مدیرداخلی:
دکتر عبدالحکیم توغدری
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
ejrr.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر مجلات دانشگاه، مجله پژوهش در نشخوارکنندگان، ، کدپستی: 4913815739
تلفن همراه:
09113706851
صندوق پستی:
487-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/14
مدیر مسئول
دکتر سعید حسنی
دانشیار دانشکده علوم حیوانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Saeed Hassani
Associate Professor, Faculty of Animal Science, Gorgan University
Specialist: Genetics and livestock breeding
هیات تحریریه
دکتر رضا ولی زاده
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
دکتر عباسعلی ناصریان
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه دام، تغذیه نشخوارکنندگان
Abbas Ali Naserian
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feed livestock, Feeding ruminants
دکتر غلامعلی مقدم
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دامپزشکی، دامپزشکی-فیزیولوژی دام
Gholam Ali Mogaddam
Professor, University of Tabriz
Specialist: Veterinary, دامپزشکي-فيزيولوژي دام
دکتر اردشیر نجاتی جوارمی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Ardeshir Nejati Javaremi
Professor, University of Tehran
Specialist: Animal Genetics and Breeding
دکتر تقی قورچی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
Taghi Ghoorchi
Professor, Gorgan University
Specialist: Animal Sciences - Nutrition of Ruminants
دکتر یوسف جعفری آهنگری
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیولژی دام، فیزیولوژی تولیدمثل دام
Yosef Jafari Ahangari
Professor, Gorgan University
Specialist: Livestock physiology, Reproductive Physiology of Livestock
دکتر سعید حسنی
دانشیار دانشکده علوم حیوانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Saeed Hassani
Associate Professor, Faculty of Animal Science, Gorgan University
Specialist: Genetics and livestock breeding
ویراستارفارسی
راحله رجبی علی آبادی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه دام
Raheleh Rajabi Aliabadi
Gorgan University
Specialist: Animal Nutrition
ویراستار انگلیسی
شریف رستمی
رشته تخصصی: فیزیولوژی دام
Sharif Rostami
Specialist: Animal Physiology
مدیرداخلی
دکتر عبدالحکیم توغدری
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم دامی- تغذیه دام
Abdolhakim Toghdori
Assistant Professor, Gorgan University
Specialist: Animal Sciences - Animal Nutrition
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۴