درباره نشریه
ISSN:
2383-1006
eISSN:
2588-4913
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران)
سردبیر:
دکتر علی آقاگل زاده
مدیر اجرایی:
دکتر سید مهدی حسینی اندارگلی
تلفن:
011-35501460
دورنگار:
011-35501460
سایت اختصاصی:
jscit.nit.ac.ir
نشانی:
بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی بابل دانشکده برق، ، کدپستی: 4714871167
صندوق پستی:
484
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/11
سردبیر
دکتر علی آقاگل زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات سیستم
Ali Agha Gol Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering - Telecommunications System
اعضای تحریریه
دکتر عطاءالله ابراهیم زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات سیستم
Ataollah Ebrahim Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Specialist: Electrical Engineering - Telecommunications System
دکتر غلامرضا اردشیر
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Gholam Reza Ardeshir
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
دکتر حمید جزایری
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
Hamid Jazayeriy
Assistant Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Specialist: Computer Engineering - Software
دکتر حمید حسن پور
استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی
Hamid Hassan Pour
Professor Faculty of Computer and Information Technology
Shahrood University of Technology
Specialist: Computer Engineering - Artificial Intelligence
دکتر بیژن ذاکری گتابی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات میدان
Bijan Zakeri Gatabi
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Specialist: Electrical engineering - Telecommunication field
دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رشته تخصصی: مهندسی برق - کنترل
Abolfazl Ranj Bar Noiey
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Specialist: electrical control engineering
دکتر سید علی اکبر صفوی
استاد دانشکده مهندسی قدرت و کنترل
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Seyed Ali Akbar Safavi
Professor Faculty of Power Engineering and Control
University of Shirazu
Specialist: electrical control engineering
دکتر حیدرعلی طالبی
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Heidar Ali Talebi
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر رضا قادری
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رشته تخصصی: مهندسی برق-الکترونیک
Reza Ghaderi
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Specialist: Electrical Engineering-Electronics
دکتر محمود کمره ای
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات
Mahmoud Kamarei
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر کمال محامدپور
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق-مخابرات سیستم
kamal Mahamedpour
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering-Telecommunication System
دکتر عباس محمدی
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Abbas Mohammadi
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر همایون موتمنی
دانشیار واحد ساری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
Homayoun Motameni
Associate Professor Sari unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Computer Engineering - Software
ویراستارفارسی
مصطفی امین ناجی
مصطفی امین ناجی

Mostafa Amin Naaji

ویراستار انگلیسی
مصطفی امین ناجی
مصطفی امین ناجی

Mostafa Amin Naaji

مدیر اجرایی
دکتر سید مهدی حسینی اندارگلی
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رشته تخصصی: Faculty of Electrical and Computer Engineering
Seyed Mehdi Hosseini Andar Goli
Assistant Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Specialist: Electrical Engineering - Telecommunications System
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۰