درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مجید نجات پور
مدیر مسئول:
مجید نجات پور
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه فردانش، پلاک 22، موسسه مطالعات پژواک خرد معاصر
تلفن:
021-88310901
021-88972427
تلفن همراه:
09120224685
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/26
صاحب امتیاز
مجید نجات پور
مجید نجات پور

مدیر مسئول
مجید نجات پور
مجید نجات پور

اعضای تحریریه
دکتر منوچهر محمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Manoochehr Mohammadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر عبدالرحمان عالم
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdolrahman Alem

University of Tehran
Specialist: Political science
دکتر ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Associate Professor Faculty of Islamic Education and Thought
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل
وزارت امور خارجه
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor Faculty of International Relations
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر محمد قربانی گلشن آبادی
استادیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: معارف اسلامی
Mohammad Gharbani Golshanabadi
Assistant Professor
University of Urmia
Specialist: Islamic Education
دکتر محمد یوسفی جویباری
استادیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Yousefi Jouybari
Assistant Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر یعقوب توکلی
دکتر یعقوب توکلی
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
Yaghoub Tavakoli
Assistant Professor
Islamic Maaref University
دکتر حیدر شهریاری
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Heydar Shahryari
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: political science
حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
دکتر جواد حقگو
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
Javad Haghgoo
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Faculty of Islamic Education and Thought
دکتر حدیث اقبال
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hadis Eghbal
Assistant Professor
Amin Police University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸