درباره نشریه
ISSN:
2252-0449
eISSN:
2538-5445
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر یوسفی
سردبیر:
دکتر علیرضا مهدویان
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا مهدویان
صفحه آرا:
اشرف تاتلاری
تلفن:
021-48662203
دورنگار:
021-48662203
سایت اختصاصی:
basparesh.ippi.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید همت، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تهران، اتوبان تهران- کرج، خروجی 15، بلوار پژوهش
صندوق پستی:
115-14965
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/15
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر یوسفی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی، مهندسی پلیمر
Ali Akbar Yousefi
Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: chemistry, Polymer engineering
سردبیر
دکتر علیرضا مهدویان
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر
Ali Reza Mahdavian
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: شيمي پليمر
اعضای تحریریه
دکتر مهدی نوری
دانشیار
دانشگاه گیلان
Mahdi Nouri
Associate Professor
University of Guilan
دکتر شادی حسن آجیلی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Shadi Hassan Ajili
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Polymer engineering
دکتر سپیده خویی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی
Sepideh Khoee
Professor
University of Tehran
Specialist: chemistry
آمنه رهبر
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Amene Rahbar
MS
Specialist: polymer engineering
دکتر مرتضی احسانی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Morteza Ehsani
Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer engineering
دکتر علی الیاسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Eliassi
Associate Professor
Specialist: Chemical Engineerin
دکتر جلال برزین
دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Jalal Barzin
Associate Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer engineering
دکتر محمدحسین بهشتی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: Polymer Engineering
Mohammad Hosain Beheshty
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer Engineering, Polymer Composites
دکتر حسین بوهندی
دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Hossein Bou Hendi
Associate Professor Polymer and Petrochemical Research Center of Iran
Specialist: Polymer engineering
دکتر وحید حدادی اصل
استاد دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
Vahid Hadadi Asl
Professor School of Polymer Engineering and Paint
Amirkabir University of Technology
Specialist: School of Polymer Engineering and Paint
دکتر منوچهر خراسانی
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Manouchehr Khorasani
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehdi Razzaghi Kashani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ahmad Ramezani Saadat Abadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر محمودمهرداد شکریه
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Mehrdad Shokrieh
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسن عربی
دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Hasan Arabi
Associate Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer engineering
دکتر اسماعیل قاسمی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Ismail Ghasemi
Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer engineering
دکتر محمد کریمی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Mohammad Karimi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: textile engineering
دکتر علیرضا مهدویان
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر
Ali Reza Mahdavian
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: شيمي پليمر
دکتر قاسم نادری
دانشیار پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Ghasem Naderi
Associate Professor Polymer Research Iran Petrochemicals
Specialist: Polymer engineering
ویراستارفارسی
مهندس سلوی فرهنگ زاده
کارشناس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Salwa Farhang Zadeh
Expert Iranian Institute of Polymer and Petrochemicals
Specialist: chemical engineering
صفحه آرا
اشرف تاتلاری
کارشناس
رشته تخصصی: نرم افزار کامپیوتر
Ashraf Tatlari

Specialist: Computer
مدیر اجرایی
دکتر علیرضا مهدویان
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر
Ali Reza Mahdavian
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: شيمي پليمر
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۶