درباره نشریه
ISSN:
2322-3251
eISSN:
2345-4172
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر امیر رحیمی
سردبیر:
دکتر محمدرضا طلایی
تلفن:
031-37933195
سایت اختصاصی:
gpj.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
صندوق پستی:
73441-81746
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/16
مدیر مسئول
دکتر امیر رحیمی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Amir Rahimi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Chemical Engineering
ویراستار انگلیسی
بهرام قربانی
بهرام قربانی
Bahram Ghorbani
سردبیر
دکتر محمدرضا طلایی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Reza Talaie
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Chemical Engineering
هیات تحریریه
دکتر محمد حاتمی پور
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Hatami Pour
Professor, University of Isfahan
Specialist: Chemical Engineering
David A. Wood
Majeda Khraisheh
Professor,
Hussameldin Ibrahim
Associate Professor,
Specialist: Industrial & Process Systems Engineering
M. Rafiqul Islam
دکتر علی محبی
دکتر علی محبی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Mohebbi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Chemical Engineering
دکتر جعفر جوانمردی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Javan Mardi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Chemical Engineering
دکتر مرتضی بهبهانی نژاد
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حفاظت کاتدیک، روش عنصری مرزی، مدل سازی نظم کاهش یافته برای جریان های غیر منتظره، تحلیل آیرودینامیکی
Morteza Behbahani nejad
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Cathodic Protection, Boundary Element Method, Reduced Order Modeling for Unsteady Flows, Aerodynamic Analysis
دکتر احمد محب
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ahmad Moheb
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر علیرضا سلیمانی نظر
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Reza Solaimani Nazar
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Chemical Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۴