درباره نشریه
ISSN:
2251-6824
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
مدیر مسئول:
دکتر هومان لیاقتی
سردبیر:
دکتر اسکندر زند
مدیر اجرایی:
محدثه صادقی
مدیرداخلی:
دکتر رضا دیهیم فرد
ویراستار فارسی:
مهندس ابراهیم بیگدلی
تلفن:
021-22431971 ، داخلی: 106،205
دورنگار:
021-22431971 ، داخلی: 106،205
سایت اختصاصی:
www.jagroecology.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/16
مدیر مسئول
دکتر هومان لیاقتی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Homan Liaghati
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Agricultural Economics
سردبیر
دکتر اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research Weed Research Department
Specialist: Ecophysiology of Crops
اعضای تحریریه
دکتر بهروز ابطحی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ماهیان
Behrooz Abtahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Aquatic Ecotoxicology & Ecophysiology
دکتر کورس خوشبخت
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: کشاورزی اکولوژیک و تنوع زیستی
Korous Khoshbakht
Associate Professor Environmental Research Center
Shahid Beheshti University
Specialist: Ecological agriculture and biodiversity
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghaddam
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
دکتر اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research Weed Research Department
Specialist: Ecophysiology of Crops
دکتر افشین سلطانی

رشته تخصصی: کشاورزی: مدل سازی سیستم های تولید گیاهی
Afshin Soltani

دکتر اسماعیل شهبازی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Esmaeel Shahbazi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر غلامحسین طهماسبی
استاد موسسه تحقیقات علوم دامی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Gholam Hossein Tahmasebi
Professor of Animal Science Research Institute
Specialist: Animal Sciences Research Institute
دکتر محمدحسن عصاره
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سلول های گیاهی، کشت بافت، بذر و نهال، بیوتکنولوژی
Mohammad Hasan Asareh
Professor of Forests and Rangelands Research Institute Research Institue of Forests and Rangelands
Specialist: Plant cell, Tissue culture, Seed and seedlings, biotechnology
دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Abdolmajid Mahdavi Damghani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology of Crops
دکتر مهدی همایی
استاد تمام آبیاری و زهکشی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: خاکشناسی- فیزیک خاک، خاکشناسی و مدل سازی
Mehdi Homaee
Full Professor, Irrigation and Drainage
Tarbiat Modares University
Specialist: Soil physics. Soil physics, Soil and modeling
دکتر رضا دیهیم فرد
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدل سازی سیستم های زراعی
Reza Deihimfard
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Modeling of farming systems
ویراستار فارسی
مهندس ابراهیم بیگدلی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی کشاورزی
Ebrahim Bigdeli

University of Tehran
Specialist: Agricultural Engineering
مدیر اجرایی
محدثه صادقی

دانشگاه شهید بهشتی
Mohaddeseh Sadeghi

Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
دکتر رضا دیهیم فرد
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدل سازی سیستم های زراعی
Reza Deihimfard
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Modeling of farming systems
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲