درباره نشریه
ISSN:
2588-5073
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایمنی زیستی ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد قره یاضی
سردبیر:
دکتر مقصود پژوهنده
تلفن:
021-44787431
دورنگار:
021-44787431
سایت اختصاصی:
www.gebsj.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت به سمت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تلفن همراه:
09122191787
صندوق پستی:
161-14965
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/10
مدیر مسئول
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor Iranian Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: biotechnology
سردبیر
دکتر مقصود پژوهنده
دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Maghsoud Pazhouhandeh
Associate Professor, Biotechnology Dept
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Biotechnology, Plant Molecular Biology, Plant Virology
اعضای تحریریه
دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Ali Akbar Shahnejat Boushehri
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر مسعود توحیدفر
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم و زیست فناوری گیاهی
Masoud Tohidfar
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Plant Science and Biotechnology
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor Iranian Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: biotechnology
دکتر رضا معالی امیری
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Reza Maali Amiri
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی
استاد دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Ziyaeddin Mirhoseini
Professor Faculty of Agricultural Sciences
University of Guilan
Specialist: Animal Breeding and Genetics
دکتر پیمان نوروزی
دانشیار اصلاح نباتات
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: گروه بیوتکنولوژی، اصلاح نباتات
Peyman Norouzi
Associate Professor, Biotechnology Dept
Specialist: Department of Biotechnology, Plant Breeding
دکتر مقصود پژوهنده
دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Maghsoud Pazhouhandeh
Associate Professor, Biotechnology Dept
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Biotechnology, Plant Molecular Biology, Plant Virology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۰