درباره نشریه
ISSN:
2588-5073
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ایمنی زیستی ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد قره یاضی
سردبیر:
دکتر مقصود پژوهنده
تلفن:
021-44787431
دورنگار:
021-44787431
سایت اختصاصی:
www.gebsj.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت به سمت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تلفن همراه:
09122191787
صندوق پستی:
161-14965
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/27
مدیر مسئول
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor, Iranian Institute of Agricultural Biotechnology,
Specialist: biotechnology
سردبیر
دکتر مقصود پژوهنده
دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Maghsoud Pajouhandeh
Associate Professor, Department of Biotechnology, Azarbaijan Shahid Madani University
هیات تحریریه
دکتر فضل الله افراز
دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژا
Fazlollah Afraz
Associate Professor, National Institute of Animal Science Research, Department of Genetic Research and Breeding,
دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
Ali Akbar Shahnejat Boushehri
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
دکتر مسعود توحیدفر
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم و زیست فناوری گیاهی
Masoud Tohidfar
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Plant Science and Biotechnology
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor, Iranian Institute of Agricultural Biotechnology,
Specialist: biotechnology
دکتر رضا معالی امیری
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
Reza Maali Amiri
Associate Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Specialist: Molecular genetics
دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی
استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Ziyaeddin Mirhoseini
Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
Specialist: Animal Breeding and Genetics
دکتر علی اکبر حبشی
استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
Ali Akbar Habashi
Assistant Professor, Institute of Agricultural Biotechnology,
دکتر پیمان نوروزی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
رشته تخصصی: گروه بیوتکنولوژی
Petman Nowrouzi
Associate Professor, Sugar Beet Seed Breeding Research Institute,
Specialist: Department of Biotechnology
دکتر مقصود پژوهنده
دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Maghsoud Pajouhandeh
Associate Professor, Department of Biotechnology, Azarbaijan Shahid Madani University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴