درباره نشریه
ISSN:
2252-0872
eISSN:
2538-6107
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر محمد روستایی علی مهر
سردبیر:
دکتر نوید قوی حسین زاده
مدیرداخلی:
دکتر حسن درمانی
تلفن:
013-33690439
دورنگار:
013-33690439
سایت اختصاصی:
ar.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی:
1314-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/11
مدیر مسئول
محمد روستایی علی مهر
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی دامپزشکی
Mohammad Roostaei- Alimehr
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Veterinary Physiology
سردبیر
نوید قوی حسین زاده
دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Navid Ghavi Hosseinzadeh
Associate Professor, Department of Animal Science, University of Guilan
Specialist: Animal Breeding and Genetics
هیات تحریریه
محسن دانش مسگران
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی، غذیه نشخوارکنندگان
Mohsen Danesh Mesgharan
Professor, University of Tabriz
Specialist: Animal Science
محمد روستایی علی مهر
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی دامپزشکی
Mohammad Roostaei- Alimehr
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Veterinary Physiology
عبدالاحد شادپرور
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، علوم دامی
Abdolahad Shadparvar
Professor, School of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Genetics and livestock breeding, Animal Science
محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor, School of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
غلامرضا قربانی
استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Gholam Reza Ghorbani
Professor, Animal Science, Isfahan University of Technology
Specialist: Ruminant Nutrition
دکتر مجید متقی طلب
مجید متقی طلب
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Majid Mottaghitalab
Associate Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
Specialist: Poultry Nutrition
محمد مرادی شهربابک
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Mohammad Moradi Shahrebabak
Professor, University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
سیدضیاءالدین میرحسینی
استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Ziyaeddin Mirhoseini
Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
Specialist: Animal Breeding and Genetics
سیدرضا میرایی آشتیانی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraee Ashtiani
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
مدیرداخلی
حسن درمانی
دانشیار گروه علوم دامی
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Hassan Darmani
Associate Professor, Department of Animal Science,
Specialist: Poultry Nutrition, Animal Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۳