درباره نشریه
ISSN:
2252-0872
eISSN:
2538-6107
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر محمد روستائی علی مهر
سردبیر:
دکتر نوید قوی حسین زاده
مدیرداخلی:
دکتر حسن درمانی
تلفن:
013-33690439
دورنگار:
013-33690439
سایت اختصاصی:
ar.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی:
1314-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/14
مدیر مسئول
دکتر محمد روستائی علی مهر

Mohammad Roostaei Ali Mehr

سردبیر
دکتر نوید قوی حسین زاده
دانشیار گروه علوم دامی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Navid Ghavi Hosseinzadeh
Associate Professor Department of Animal Science
University of Guilan
Specialist: Animal Breeding and Genetics
اعضای تحریریه
دکتر محسن دانش مسگران
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی، غذیه نشخوارکنندگان
Mohsen Danesh Mesgharan
Professor
University of Tabriz
Specialist: Animal Science
دکتر محمد روستائی علی مهر

Mohammad Roostaei Ali Mehr

دکتر عبدالاحد شادپرور

رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Abdol Ahad Shadparvar

Specialist: Genetics and Animal Breeding
دکتر محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
دکتر غلامرضا قربانی
استاد گروه علوم دامی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Gholam Reza Ghorbani
Professor Animal Science
Isfahan University of Technology
Specialist: Ruminant Nutrition
دکتر مجید متقی طلب
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Majid Mottaghitalab
Associate Professor Faculty of Agricultural Sciences
University of Guilan
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر محمد مرادی شهربابک
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Mohammad Moradi Shahrebabak
Professor
University of Tehran
Specialist: Animal Breeding and Genetics
دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی
استاد دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Ziyaeddin Mirhoseini
Professor Faculty of Agricultural Sciences
University of Guilan
Specialist: Animal Breeding and Genetics
دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraei Ashtiani
Professor, Genetics and Animal Breeding
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
مدیرداخلی
دکتر حسن درمانی
دانشیار گروه علوم دامی
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Hassan Darmani
Associate Professor Department of Animal Science
Specialist: Poultry Nutrition, Animal Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۲