درباره نشریه
ISSN:
2252-0937
eISSN:
2538-2357
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
مدیر مسئول:
دکتر رسول کدخدایی
سردبیر:
دکتر سید علی مرتضوی
مدیرداخلی:
دکتر سارا ناجی طبسی
تلفن:
051-35425328-9
دورنگار:
051-35425328-9
سایت اختصاصی:
journals.rifst.ac.ir
نشانی:
مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد - قوچان، ، کدپستی: 9185176933
صندوق پستی:
356-157-91895
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/07
مدیر مسئول
دکتر رسول کدخدایی
دانشیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
رشته تخصصی: سونوشیمی و سامانه های امولسیونی غذایی
Rasoul Kadkhodaee
Associate Professor, Institute of Food Science and Technology of Mashhad
Specialist: Sonochemistry and food emulsion systems
سردبیر
دکتر سید علی مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذای
Seyed Ali Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Biotechnology
اعضای تحریریه
دکتر حمیدبهادر قدوسی

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی غذایی
Hamid Bahador Ghodoosi

Specialist: Food Science and Technology , Food Microbiology
دکتر عسگر فرحناکی

رشته تخصصی: طراحی و نوآوری مواد غذایی هوشمند، فناوری های پردازش مواد غذایی در حال ظهور: سونوگرافی ، اهمی ، PEF...، ارزش افزوده به مواد غذایی، غذاهای کاربردی، فیزیک غذا ، رئولوژی و ساختار، هیدروکلوئیدها، فرآوری مواد غذایی، تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی
Asgar Farahnaky

Specialist: Food Technology and Biophysics, Smart Food Design & Innovation, Emerging Food Processing Technologies: Ultrasound, Ohm, PEF ..., Food Additives, Applied Foods, Food Physics, Rheology and Structure, Hydrocolloids, Food Processing
دکتر مرضیه حسینی نژاد
دانشیار موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مواد غذایی
Marzieh Hoseininejad
Associate Professor of Food Science and Technology Research Institute
Specialist: Food Biotechnology
Ravi Gooneratne
professor Department of Wine, Food and Molecular Biosciences, Faculty of Agriculture & Life Sciences, Lincoln University, New Zealand
Specialist: Toxicology Including Food and Environmental Toxicology, Food Safety and Security, Animal Health and Animal Physiology
Ida Idayu Muhamad
professor Department of Bioprocess and Polymer Engineering, Faculty of Chemical and Energy Engineering, Universiti Teknologi Malaysia
Specialist: Food and Biomaterial Processing; Active-Smart Packaging, Food Safety; Nanotechnology, Nutraceuticals and Drug Delivery
Quang D Nguyen
Vice-Dean For Scientific and Innovation Affairs Faculty of Food Science, Szent Istv?n University, Hungary
Specialist: Enzymes Fermentation System Bioconversion Functional Foods Products with Geographical Protected Indicator Bioenergy Fuel Cells, Food Sciences Bio, Environmental and Chemical Engineering
Alaa El-Din Ahmed Bekhit
Associate Professor Department of Food Science, University of Otago, New Zealand
Specialist: Engineering, Biochemistry and Technology
Wu Xi-Yang
Vice Dean, Department of Food Science and Engineering, International School Jinan University, Guangzhou, China
Specialist: Food Sciences and Engineering
دکتر رسول کدخدایی
دانشیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
رشته تخصصی: سونوشیمی و سامانه های امولسیونی غذایی
Rasoul Kadkhodaee
Associate Professor, Institute of Food Science and Technology of Mashhad
Specialist: Sonochemistry and food emulsion systems
دکتر سید علی مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذای
Seyed Ali Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Biotechnology
دکتر سلیمان عباسی
استاد ممتاز/تمام آزمایشگاه کلوییدهای غذایی و ریولوژی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذای
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کلوئیدهای غذایی رئولوژی، فناوری نانو، علوم و صنایع غذایی
Soleiman Abbasi
Full Professor, Food Colloids and Rheology Lab
Tarbiat Modares University
Specialist: Rheology Food Colloids, Nanotechnology, Food Science and Technology
مهندس سید محمود موسوی

Seyyed Mahmoud Mousavi

دکتر محمدنقی اشتیاقی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه ماهیدول تایلند
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، فرآوری مواد غذایی
Mohammad Naghi Eshtiaghi
Professor Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University of Thialand
Specialist: Food Industry Engineering, Food Processing
دکتر فخری شهیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و تکنولوژی مواد غذایی
Fakhri Shahidi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Technology
دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروبیولوژی دارویی
Bibi Sedigheh Fazli Bazzaz
Faculty of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: microbiology, Pharmaceutical Microbiology
دکتر ایران عالم زاده
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنایع غذایی، مهندسی بیوشیمی
Iran Alamzadeh
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Food industry, biochemistry engineering
دکتر قدیر رجب زاده اوغاز
دانشیار موسسه پژوهشی علوم وصنایع غذایی
رشته تخصصی: نانوفناوری-بسته بندی-شیمی
Ghadir Rajabzadeh
Associate Professor Food Science and Research Institute
Specialist: Nanotechnology-packaging-chemistry
مدیرداخلی
دکتر سارا ناجی طبسی
استادیار موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
رشته تخصصی: رئولوژی بیوپلیمرها و مواد غذایی
Sara Naji Tabasi
Assistant Professor of Food Science and Technology Research Institute
Specialist: Rheology of Biopolymers and Foods
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۱