درباره نشریه
ISSN:
2228-6187
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر عریان
سردبیر:
دکتر یعقوبی
تلفن:
071-36474614
دورنگار:
071-36474614
سایت اختصاصی:
www.editorialmanager.com/istm/default.aspx
نشانی:
شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، کتابخانه خوارزمی، مجله علوم و تکنولوژی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/19
مدیر مسئول
دکتر  عریان
دکتر عریان
Oryan
سردبیر
دکتر  یعقوبی
دکتر یعقوبی
هیات تحریریه
دکتر علی احمدی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ali Ahmadi
University of Tehran
Specialist: Epidemilogist
دکتر علی شاهی
دکتر علی شاهی
دکتر محمدابراهیم بحرالعلوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پوشش دهی، بیومواد
Mohammad Ebrahim Bahrololoom
University of Shirazu
Specialist: Coating, biomaterials
دکتر  ابراهیمی
دکتر ابراهیمی
دکتر  اقتصاد
دکتر اقتصاد
دکتر  فرید
دکتر فرید
دکتر  کرمی
دکتر کرمی
دکتر  رنجبر
دکتر رنجبر
دکتر ابراهیم شیرانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Shirani
Professor, دانشکده مهندسي مکانيک, Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر  یعقوبی
دکتر یعقوبی
دکتر  ظهور
دکتر ظهور
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷