درباره نشریه
ISSN:
2228-6179
eISSN:
2364-1827
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر مجید سلیمانی دامنه
سردبیر:
دکتر محمود کریمی
مدیر اجرایی:
دکتر شیرین حجازیان
تلفن:
071-36474614
دورنگار:
071-36474614
سایت اختصاصی:
https://www.springer.com/engineering/electronics/journal/40998
نشانی:
شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، کتابخانه خوارزمی، مجله علوم و تکنولوژی ایران، ، کدپستی: 7134851154
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/15

 

 

مدیر مسئول
دکتر مجید سلیمانی دامنه
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضیات
Majid Soleimani Damaneh
Associate Professor Majid Solemani Dameneh
University of Tehran
Specialist: Mathematics
سردبیر
دکتر محمود کریمی
استاد تمام مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مخابرات- سیستم، پردازش سیگنال های آرایه ای، سیستم های سونار، تخمین طیف
Mahmood Karimi
Full Professor, School of Electrical and Computer Engineering
University of Shirazu
Specialist: Telecommunication Engineering - System, Array signal processing, sonar systems, spectrum estimation
اعضای تحریریه
دکتر فرشید عبدالهی
استاد
دانشگاه شیراز
Farshid Abdollahi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Wavelets-Linear Algebra
دکتر علی آبکار
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضی محض
Ali Abkar
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Pure Mathematics
دکتر علی آرمندنژاد
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
Ali Armandnejad
Professor
Vali Asr University
Specialist: Linear Algebra
Asadi Mohammad B
Asadi Mohammad B

University of Tehran
Fatemeh P A Beik
Fatemeh P A Beik

Vali Asr University
Sergiy Butenko
Sergiy Butenko
Texas A&M University, USA
Sun-Sig Byun
Sun-Sig Byun
Seoul National University, Korea
Matthew Daws
Matthew Daws
University of Central Lancashire, UK
محمدتقی دیبایی
محمدتقی دیبایی

دانشگاه خوارزمی
Mohammadtaghi Dibaei

Kharazmi University
دکتر سهراب عفتی

دانشگاه فردوسی مشهد
Sohrab Effati
Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Optimal Control & Optimization
دکتر ایمان افتخاری

Iman Eftekhary
Institute for Research in Fundamental Sciences
امین اصفهانی
امین اصفهانی

دانشگاه دامغان
Amin Esfahani

University of Damghan
غلامحسین اسلام زاده

دانشگاه شیراز
Gholam Hossein Eslamzadeh
Department of Mathematics
University of Shirazu
Andreas Frommer
Andreas Frommer
University of Wuppertal, Germany
Majid Gazor
Majid Gazor

Isfahan University of Technology
دکتر ابراهیم قربانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مجموعه های محدود با برنامه های هندسه ، طرح ها و علوم کامپیوتر
Ebrahim Ghorbani

Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Algebraic Graph Theory, Spectral Graph Theory, Combinatorial Design Theory, and Combinatorial Aspects of Coding Theory and Cryptography
Michel Habib
Michel Habib
Paris University, France
دکتر محمود هادی زاده یزدی
دانشکده ریاضیات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Hadizadeh Yazdi
Department of Mathematics
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mathematics
دکتر بهنام هاشمی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جبر خطی عددی و آنالیز بازه ای
Nehnam Hashemi
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: Numerical Linear Algebra and Interval Analysis
Jialin Hong
Jialin Hong
Chinese Academy of Sciences, China
Zdzislaw Jackiewicz
Zdzislaw Jackiewicz
Arizona State University, USA
دکتر داریوش کیانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: ترکیبی جبری ترافیکی، نظریه نمودار جبری، تئوری نمودار
Dariush Kiani

Amirkabir University of Technology
Specialist: Algebraic Graph Theory, Graph Theory , Commutative Algebraic Combinatorics
دکتر محمدرضا کوشش
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ریاضی، توپولوژی عمومی
Mohammad Reza Koushesh
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Mathematics, General Topology
Fereshteh Malek
Fereshteh Malek

Khaje Nasir Toosi University of Technology
داوود میرزایی

دانشگاه اصفهان
Davoud Mirzaei

University of Isfahan
دکتر حسین محبی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hossein Mohebi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Linear Algebra
دکتر حمید موسوی
دانشیار
دانشگاه تبریز
Hamid Mousavi
Associate Professor
University of Tabriz
دکتر مسعود پورمهدیان
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: منطق ریاضی
Masoud Pourmehdian
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mathematical logic
دکتر جلیل رشیدی نیا
گروه ریاضیات
دانشگاه علم و صنعت ایران
Jalil Rashidi Nia
Department of Mathematics
Iran University of Science and Technology
دکتر فرشته سعدی
استاد دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آنالیز ریاضی (آنالیز عملکردی)
Fereshteh Saady
Professor School of Mathematical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Mathematical Analysis (Functional Analysis)
Thomas Schick
Thomas Schick
University of G?ttingen, Germany
دکتر محمد شهریاری
گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
Mohammad Shahriari
Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Sturm-Liouville problem, Sturm-Liouville problem with eigenparameter dependent boundary conditions, Inverse Sturm-Liouville problem with transmission conditions, Inverse Sturm-Liouville problem with constant delays , Dirac operator
علی طاهری فر
علی طاهری فر

دانشگاه یاسوج
Ali Taherifar

University of Yasuj
دکتر بهروز طایفه رضایی

رشته تخصصی: نظریه گراف طیفی ، نظریه نمودار جبری ، نظریه طراحی ترکیبی (طرح های t ، مجموعه های بزرگ از طرحهای t ، معاملات ، ماتریسهای Hadamard و طرحهای متعامد) ، روشهای محاسباتی در ترکیبهای سازنده
Behruz Tayfeh Rezaie

Specialist: Spectral graph theory, algebraic graph theory, combinatorial design theory (t-designs, large sets of t-designs, trades, Hadamard matrices and orthogonal designs), Computational methods in constructive combinatorics
Ergun Yalcin
Ergun Yalcin
Bilkent University, Turkey
Xinmin Yang
Xinmin Yang
Chongqing Normal University, China
Yong Yang
Yong Yang
Texas State University, USA
دکتر روح الله یوسف پور
دانشیار علوم کامپیوتر
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: بهینه سازی عددی، یادگیری ماشین، بینایی ماشین
Rohollah Yousefpour
Associate Professor, Computer Science
University of Mazandaran
Specialist: Numerical optimization, Machine learning Machine vison
ملیحه یوسف زاده
ملیحه یوسف زاده

دانشگاه اصفهان
Malihe Yousofzadeh

University of Isfahan
رشید زارع
رشید زارع

Rashid Zaare Nahadni

محمد زرین
محمد زرین

دانشگاه کردستان
Mohammad Zarrin

University of Kurdistan
Santiago Zarzuela Armengou
Santiago Zarzuela Armengou
University of Barcelona, Spain
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر سهراب خان محمدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: سیستم های قدرت - نظریه کنترل فازی
Sohrab Khanmohammadi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Power System - Fuzzy Systems
دکتر حمید سلطانیان زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanian Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
مدیر اجرایی
دکتر شیرین حجازیان
گروه آموزشی ریاضی محض
دانشگاه فردوسی مشهد
Shirin Hejazian

Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۷