درباره نشریه
ISSN:
2345-2501
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
معاون سردبیر:
دکتر محمدرضا شیخی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدجواد حسین آبادی فراهانی
ویراستار فارسی:
دکتر محمدرضا شیخی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی نجومی
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.ijpn.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، فصلنامه روان پرستاری
صندوق پستی:
398-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1400/01/29
مدیر مسئول
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
سردبیر
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
معاون سردبیر
دکتر محمدرضا شیخی
دانشیار آموزش پرستاری گروه سلامت روان جامعه، دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohammadreza Sheikhi
Associate Professor of Nursing Education Department of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery
Qazvin University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش پرستاری-آموزش بهداشت
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Nursing education- Health education
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing Education- Health education
دکتر مسعود بحرینی
استاد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: دکتری روانپرستاری
Masoud Bahreini
Professor, Nursing
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nurse
دکتر اکبر بیگلریان
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: امار زیستی(حیاتی)
Akbar Big Larian
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Bioaccumulation
دکتر یدالله جنتی

Yadollah Jannati

دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

رشته تخصصی: Psychiatry، Sleep Medicine
Mohammad Reza Khodaie Ardakani

دکتر اصغر دادخواه
استاد تمام دانشکده علوم رفتاری، گروه روانشناسی بالینی و مشاوره
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، توانبخشی روانی، روانشناسی توانبخشی
Asghar Dadkhah
Full Professor, Counseling and clinical psychology
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: clinical psychology, Psychological Rehabilitation
دکتر محمد ذوالعدل
دکتر محمد ذوالعدل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رشته تخصصی: پرستاری روانپزشکی
Mohammad Zoladl
Associate Professor
Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر مهدی رهگذر
دانشیار گروه آموزشی آمار و کامپیوتر
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mahdi Rahgozar
Associate Professor Department of Biostatistics and Computer,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر کوروش زارع
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پرستاری
Kourosh Zarea
Assistant Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor Department of Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد گروه پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پرستاری
Naeimeh Seyyed Fatemi
Professor Department of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر فرشید شمسایی
استاد مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Farshid
Farshid Shamsaei
Professor, Behavioral Disorders and Substance Abuse Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر رضا ضیغمی
دانشیار روانپرستاری، روانپرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Reza Zeighami
Associate Professor, Psychiatric nursing
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فربد فدایی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانپزشک
Farbod Fadaei
Professor Department of Psychiatry
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر پروانه محمدخانی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychology
دکتر ندا مهرداد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
دکتر علی نجومی
دکتر علی نجومی

دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر شهرزاد یکتاطلب
گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Shahrzad Yektatalab
Department of Nursing
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
ویراستار فارسی
دکتر محمدرضا شیخی
دانشیار آموزش پرستاری گروه سلامت روان جامعه، دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohammadreza Sheikhi
Associate Professor of Nursing Education Department of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery
Qazvin University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر علی نجومی
دکتر علی نجومی

مدیر اجرایی
دکتر محمدجواد حسین آبادی فراهانی
استادیار پرستاری، گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Mohammadjavad Hosseinabadi Farahani
Assistant Professor, Nursing,Department of Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۲