درباره نشریه
ISSN:
2345-2501
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا شیخی
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.ijpn.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، فصلنامه روان پرستاری
صندوق پستی:
398-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/27
مدیر مسئول
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
Masoud Fallahi Khoshknab
سردبیر
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
Masoud Fallahi Khoshknab
هیات تحریریه
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
دکتر مسعود بحرینی
دانشیار مدرسه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Masoud Bahreini
Associate Professor, Nursing and midwifery school, Bushehr University of Medical Sciences
دکتر اکبر بیگلریان
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: امار زیستی(حیاتی)
Akbar Big Larian
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Bioaccumulation
دکتر یدالله جنتی
دکتر محمدرضا خدایی اردکانی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Reza Khodaee Ardakani
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر اصغر دادخواه
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Asghar Dadkhah
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: clinical psychology
دکتر محمد ذوالعدل
دکتر محمد ذوالعدل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رشته تخصصی: پرستاری روانپزشکی
Mohammad Zoladl
Associate Professor, Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر مهدی رهگذر
دانشیار گروه آموزشی آمار و کامپیوتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mahdi Rahgozar
Associate Professor, Department of Biostatistics and Computer,, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر کوروش زارع
استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پرستاری
Kourosh Zarea
Assistant Professor, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد گروه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پرستاری
Naeimeh Seyyed Fatemi
Professor, Department of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر فرشید شمسایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Farshid
Farshid Shamsaei
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر رضا ضیغمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Reza Zeighami
Assistant Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor, Department of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فربد فدایی
استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روانپزشک
Farbod Fadaei
Professor, Department of Psychiatry, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
Masoud Fallahi Khoshknab
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor, Department of Nursing, Tarbiat Modares University
دکتر پروانه محمدخانی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychology
دکتر ندا مهرداد
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
دکتر علی نجومی
دکتر علی نجومی
دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member, Zahedan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Ali Reza Nikbakht Nasrabadi
Professor, گروه پرستاري, University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر شهرزاد یکتاطلب
گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Shahrzad Yektatalab
Department of Nursing, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فریده یغمایی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
ویراستارفارسی
دکتر محمدرضا شیخی
ویراستار انگلیسی
دکتر علی نجومی
دکتر علی نجومی
مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا شیخی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۶