درباره نشریه
ISSN:
2322-3758
eISSN:
2322-4207
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدیر مسئول:
پروین عابدی
سردبیر:
دکتر کوروش زارع
دبیراجرایی:
دکتر سودابه حاجت پور
تلفن:
061-33738071 ، داخلی: 2716
دورنگار:
061-33738071 ، داخلی: 2716
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، معاونت تحقیقات و فن آوری، ، کدپستی: 6135715794
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/jundishapur-journal-of-chronic-disease-care
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/10
مدیر مسئول
پروین عابدی
استاد مامایی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی، دکتری تغذیه جامعه
Parvin Abedi
Professor, Midwifery
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Bachelor and Master of Midwifery, PhD of Community Nutrition
دبیراجرایی
دکتر سودابه حاجت پور
دکتر سودابه حاجت پور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Sodabeh Hajatpour

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر کوروش زارع
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پرستاری
Kourosh Zarea
Assistant Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر رضا مسعودی
دانشیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Masoudi
Assistant Professor Nursing Schoo
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
شهناز رستمی

Shahnaz Rostami

دکتر سید جلال هاشمی
دکتر سید جلال هاشمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Seyed Jalal Hashemi
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر زهرا پاکباز
دکتر زهرا پاکباز
استاد
Zahra Pakbaz
Professor
دکتر مجتبی ویس مرادی
استادیار
رشته تخصصی: علوم پرستاری و بهداشت
Mojtaba Vaismoradi
Assistant Professor
Specialist: Nursing and Health Sciences
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر زهره کریمی
استادیار
Zohreh Karimi
Assistant Professor
دکتر نجم الدین ساکی
استادیار مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
Najmaldin Saki
Assistant Professor Thalassemia, and Hemoglobinopathy Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Laboratory Hematology and Blood Bank
دکتر اسکندر حاجیانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Eskandar Hajiani
Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر عباس حیدری
استاد پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heydari
Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
Hanna Tuvesson
Assistant Professor
Sally Wai chi Chan
Sally Wai chi Chan
Professor
Joachim Voss
Joachim Voss
Professor
Johanne Alteren
Johanne Alteren
Associate Professor
دکتر الهام رجایی
دکتر الهام رجایی
استادیار گروه روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Elham Rajae
Assistant Professor Department of Rheumatology
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر حمیرا رشیدی
دانشیار مرکز تحقیقات دیابت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Homeira Rashidi
Associate Professor Diabetes Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر فرشته زمانی علویجه
دانشیار گروه آموزش و ارتقاء بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Fereshteh Zamani Alavijeh
Associate Professor Department of Health Education and Promotion
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مریم رسولی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Maryam Rassouli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مریم روانی پور
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: پرستاری
Maryam Ravanipour
Professor, Nursing
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر مالک فریدونی مقدم
استادیار
Malek Fereidooni Moghadam
Nursing
دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر شهرام بارز
دکتر شهرام بارز
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Shahram Baraz
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
زهرا ملازم
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Molazem
Professor, Nursing
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر نسرین الهی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Nasrin Elahi
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر مسعود بحرینی
استاد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: دکتری روانپرستاری
Masoud Bahreini
Professor, Nursing
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nurse
دکتر نسترن مجدی نسب
دکتر نسترن مجدی نسب
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: عصب شناسی
Nastaran Majdinasab​​​​​​​
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر رضا نگارنده
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Reza Negarandeh

Tehran University of Medical Sciences
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor Department of Health in Disasters and Emergencies,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
دکتر مسعود بهرامی
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Masoud Bahrami
Professor Cancer Prevention Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۴