درباره نشریه
ISSN:
2251-7871
eISSN:
2251-788X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر محمد الماسی کاشی
سردبیر:
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
مدیر اجرایی:
دکتر مرضیه پوربابایی
تلفن:
031-55912383
سایت اختصاصی:
jns.kashanu.ac.ir
صندوق پستی:
1577-87135
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/10
مدیر مسئول
دکتر محمد الماسی کاشی

دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: نانوسنسور
Mohammad Almasi Kashi

University of Kashan
Specialist: Nanosensor
سردبیر
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو، شیمی معدنی
Masoud Salavati Niasari
Professor chemistry college
University of Kashan
Specialist: Nanoscience, Inorganic Chemistry
اعضای تحریریه
دکتر حسین صفادوست

دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علم نانو
Hosein Safadoost

University of Kashan
Specialist: Nanoscience
دکتر علی خادم حسینی
دانشیار
رشته تخصصی: دارو و علوم و فنون بهداشتی
Ali Khadem Hosseini
Associate Professor University of California-Los Angeles, Los Angeles, USA
Specialist: Bioengineering, biomedical engineering, biomaterials, tissue engineering, microfluidics
دکتر مرتضی محمودی

Morteza Mahmoudi
Laboratory of Nanomedicine and Biomaterials, Harvard Medical School, Department of Anesthesiology, Boston, USA
Specialist: Medical Imaging, Toxicology
Vinod Kumar Gupta
Professor University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
Ottorino Ori
Actinum Chemical Research, Italy
Specialist: Nanoscience
Youhong Tang

Specialist: Advanced Functional Materials, Marine Composites and Structures
Yang Yang
NanoScience Technology Center, University of Central Florida, USA
Specialist: Advanced Materials, Renewable Energy
Mircea Vasile Diudea
Mircea Vasile Diudea

Specialist: Symmetry
Tomislav Doslic
professor University of zagreb, Croatia
Specialist: Fullerene Chemistry
دکتر غلامرضا نبیونی
استاد تمام فیزیک
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیک
Ghaolam Reza Nabiyouni
Full Professor, Physics
دانشگاه اراک
Specialist: Physics
دکتر حسن کریمی مله

Hassan Karimi Male
University of Electronic Science and Technology of China, China
Specialist: Analytical Chemistry
Yitai Qian
University of Science and Technology of China, Hefei, P. R. China
Specialist: Synthesis of nanostructures
دکتر علیرضا اشرفی

دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو ریاضی، نظریه گراف، شیمی ریاضی، ساختارهای جبری، نظریه گروه
Ali Reza Ashrafi

University of Kashan
Specialist: Group theory, Algebraic structures, Mathematical Chemistry, Graph theory, Mathematical Nanoscience
دکتر علیرضا بدیعی
استاد تمام شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: nanochemistry، inorganic chemistry
Alireza Badiei
Full Professor, Chemistry
University of Tehran
دکتر محمدحسین حبیبی
استاد گروه شیمی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Mohammad Hossein Habibi
Professor Department of Chemistry
University of Isfahan
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر محمد مظلوم اردکانی
استاد
دانشگاه یزد
Mohammad Mazloum Ardakani
Professor
University of Yazd
دکتر علی مرسلی

دانشگاه تربیت مدرس
Ali Morsali

Tarbiat Modares University
دکتر غلامرضا نبیونی
استاد تمام فیزیک
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیک
Ghaolam Reza Nabiyouni
Full Professor, Physics
دانشگاه اراک
Specialist: Physics
دکتر عبدالرضا سیمچی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Abdolreza Simchi

Sharif University of Technology
Specialist: Material Science & Engineering
Sotirios Baskoutas

Specialist: Nanosciences, Optical properties, Quantum Dots
دکتر مصطفی زاهدی فر
استاد
دانشگاه کاشان
Mostafa Zahedifar
Professor
University of Kashan
Taeghwan Hyeon
Seoul National University, South Korea
Specialist: Nanotechnology, Nanoscience
مدیر اجرایی
دکتر مرضیه پوربابایی

دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Marzieh Pour Babaee

University of Kashan
Specialist: Applied Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۶۰