درباره نشریه
ISSN:
2251-7871
eISSN:
2251-788X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر محمد الماسی کاشی
سردبیر:
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
مدیر اجرایی:
دکتر مرضیه پوربابایی
تلفن:
031-55912383
سایت اختصاصی:
jns.kashanu.ac.ir
صندوق پستی:
1577-87135
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/07
مدیر مسئول
دکتر محمد الماسی کاشی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: نانوسنسور
Mohammad Almasi Kashi
University of Kashan
Specialist: Nanosensor
سردبیر
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
استاد دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو، شیمی معدنی
Masoud Salavati Niasari
Professor, chemistry college, University of Kashan
Specialist: Nanoscience, Inorganic Chemistry
هیات تحریریه
دکتر حسین صفادوست
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علم نانو
Hosein Safadoost
University of Kashan
Specialist: Nanoscience
دکتر علی خادم حسینی
دانشیار
رشته تخصصی: دارو و علوم و فنون بهداشتی
Ali Khadem Hosseini
Associate Professor,
Specialist: Medicine and Health Sciences and Technology
دکتر مرتضی محمودی
Morteza Mahmoudi
Laboratory of Nanomedicine and Biomaterials, Harvard Medical School, Department of Anesthesiology, Boston, USA,
Specialist: Medical Imaging, Toxicology
Vinod Kumar Gupta
Professor, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa,
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
Ottorino Ori
Actinum Chemical Research, Italy,
Specialist: Nanoscience
Youhong Tang
Specialist: Advanced Functional Materials, Marine Composites and Structures
Yang Yang
NanoScience Technology Center, University of Central Florida, USA,
Specialist: Advanced Materials, Renewable Energy
Mircea Vasile Diudea
Mircea Vasile Diudea
Specialist: Symmetry
Tomislav Doslic
University of Zagreb, Croatia,
Specialist: Graph Theory
دکتر غلامرضا نبیونی
استاد دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیک
Ghaolam Reza Nabiyouni
Professor, University of Arak
Specialist: Physics
دکتر حسن کریمی ماله
Hassan Karimi Male
Nanomaterials synthesis and charactrization, Electrochemical sensors, DNA biosensor،University of Advanced Technology,
Yitai Qian
University of Science and Technology of China, Hefei, P. R. China,
Specialist: Synthesis of nanostructures
دکتر علیرضا اشرفی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: نظریه گروه، ساختارهای جبری، شیمی ریاضی، نظریه گراف، علوم نانو ریاضی
Ali Reza Ashrafi
University of Kashan
Specialist: Group theory, Algebraic structures, Mathematical Chemistry, Graph theory, Mathematical Nanoscience
دکتر علیرضا بدیعی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی معدنی- نانو شیمی
Alireza Badiei
Professor, University of Tehran
Specialist: Inorganic Chemistry, Nanochemicals
دکتر محمدحسین حبیبی
استاد گروه شیمی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Mohammad Hossein Habibi
Professor, Department of Chemistry, University of Isfahan
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر محمد مظلوم اردکانی
استاد دانشگاه یزد
Mohammad Mazloum Ardakani
Professor, University of Yazd
دکتر علی مرسلی
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Morsali
Tarbiat Modares University
دکتر غلامرضا نبیونی
استاد دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیک
Ghaolam Reza Nabiyouni
Professor, University of Arak
Specialist: Physics
دکتر عبدالرضا سیمچی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Abdolreza Simchi
Sharif University of Technology
Specialist: Material Science & Engineering
Sotirios Baskoutas
Specialist: Nanosciences, Optical properties, Quantum Dots
دکتر مصطفی زاهدی فر
استاد دانشگاه کاشان
Mostafa Zahedifar
Professor, University of Kashan
Taeghwan Hyeon
Seoul National University, South Korea,
Specialist: Nanotechnology, Nanoscience
مدیر اجرایی
دکتر مرضیه پوربابایی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Marzieh Pour Babaee
University of Kashan
Specialist: Applied Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۰