درباره نشریه
ISSN:
8320-2251
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (گروه تاریخ پزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر ولایتی
سردبیر:
دکتر محمود عباسی
تلفن:
021-88781036
دورنگار:
021-88781036
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/mh
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 8، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، طبقه اول، گروه تاریخ پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/25
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
سردبیر
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
اعضای تحریریه
دکتر کوروش دل پسند
استادیار اخلاق پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، حقوق بشر، داروسازی، حقوق سلامت
Kourosh Delpasand
Assistant Professor, Medical Ethics
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Medical ethics, pharmacy, Health right, human right
دکتر رسول چوپانی زنجانی
دانشیار مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: طب سنتی
Rasool Choopani Zanjani
Associate Professor مرکز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشکي
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Traditional medicine
دکتر فرزانه غفاری

دکتر حسن کریمیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Hasan Karimian
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
دکتر ولی الله محرابی
دکتر ولی الله محرابی

دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محسن ناصری طوسی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داروسازی، طب سنتی
Mohsen Nasseri Toosi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: pharmacology, Traditional medicine
دکتر محمدرضا شمس اردکانی
استاد گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Reza Shams Ardekani
Professor Pharmacology Department, Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر حسین حاتمی
استاد دانشکده بهداشتگروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hossein Hatami
Professor Department of Infectious Disease
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infective Diseases
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۴