درباره نشریه
ISSN:
2322-4991
eISSN:
2538-2594
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی انصاری
سردبیر:
دکتر محمدرضا پورجعفر
مدیر اجرایی:
دکتر محمدمهدی مولایی
تلفن:
021-88008090
دورنگار:
021-88008090
سایت اختصاصی:
bsnt.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، طبقه اول، اتاق 225
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/04
مدیر مسئول
دکتر مجتبی انصاری
استاد دانشکده هنر معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری منظر
Mojtaba Ansari
Professor, Art School of Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Landscape Architecture
سردبیر
دکتر محمدرضا پورجعفر
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری و طراحی شهری
Mohammad Reza Pourjafar
Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Urban Architecture and Design
هیات تحریریه
دکتر سیمون آیوازیان
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Simon Ayvazian
Professor, University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر مجتبی انصاری
استاد دانشکده هنر معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری منظر
Mojtaba Ansari
Professor, Art School of Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Landscape Architecture
دکتر محمدرضا بمانیان
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری
Mohammad reza Bemanian
Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Architecture
دکتر محمدرضا پورجعفر
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری و طراحی شهری
Mohammad Reza Pourjafar
Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Urban Architecture and Design
دکتر علی اکبر تقوایی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی
Ali Akbar Taghvaee
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Urban and rural planning
دکتر فرهاد تهرانی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Farhad Tehrani
Associate Professor, School of Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر فرح حبیب
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: معماری
Farah Habib
Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Development Science and Research Unit,
Specialist: Architecture
دکتر داراب دیبا
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، معماری و شهرسازی
Darab Diba
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Art, Architecture and Urban Development
دکتر محمدجواد مهدوی نژاد
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Javad Mahdavinejad
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Architecture
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
استاد جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad,
Specialist: Urban
دکتر سیدیعقوب موسوی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم اجتماعی، جامعه شناسی
Sayyed Yaqub Mousavi
Associate Professor, Social Sciences Department, University of Alzahra
Specialist: social Sciences, Sociology
مدیر اجرایی
دکتر محمدمهدی مولایی
دکتر محمدمهدی مولایی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۲