درباره نشریه
ISSN:
2345-2277
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر عیسی ابراهیم زاده
سردبیر:
دکتر عیسی ابراهیم زاده
مدیر اجرایی:
مهندس سحر تیموری
تلفن:
054-31136792
دورنگار:
054-31136792
سایت اختصاصی:
gaij.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه ،دفتر فصلنامه جفرافیا و آمایش شهری - منطقه ای
صندوق پستی:
655-98135
اشتراک:
تلفن:
054-31136792
دورنگار:
054-31136792
پست الکترونیک:
turp@usb.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/16
مدیر مسئول
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Issa Ebrahimzadeh
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning
سردبیر
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Issa Ebrahimzadeh
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning
هیات تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Issa Ebrahimzadeh
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر حسن افراخته
استاد دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hasan Afrakhteh
Professor, College of Science, Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر فرامرز بریمانی
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Faramarz Barimani
Professor, Faculty of Geography, Golestan University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر جعفر جوان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Jafar Javan
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر محمود خسروی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Mahmood Khosravi
Professor, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan
دکتر کرامت الله زیاری
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah zayyari
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر سیروس شفقی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Siroos Shafaghi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حسنعلی غیور
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی
Hasan Ali Ghayoor
Professor, University of Isfahan
Specialist: Natural geography
دکتر حسین نگارش
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hosein Negaresh
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
دکتر میرنجف موسوی
دانشیار دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Associate Professor, University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
دکتر علی حاجی نژاد
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Ali Hajinejad
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Geography and Rural Planning
ویراستارفارسی
دکتر فاطمه ثواب
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh savab
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
زهره کافی آبادی
زهره کافی آبادی
مدیر اجرایی
مهندس سحر تیموری
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: معماری
Sahar Teimoori
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Architecture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۳