درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر جواد علیزاده
مدیر مسئول:
دکتر جواد علیزاده
سردبیر:
دکتر عزت الله نادری
مدیرداخلی:
یوسف دانشی
ویراستار فارسی:
دکتر محسن طاهری
سایت اختصاصی:
www.lawscholars.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان والعصر، شماره 11، ، کدپستی: 1419973871
تلفن همراه:
09104566130
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷