درباره نشریه
ISSN:
2345-3303
eISSN:
2588-3887
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سید رحیم موسوی نیا
سردبیر:
دکتر علیرضا جلیلی فر
مدیر اجرایی:
دکتر امیر مشهدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمود هاشمیان
صفحه آرا:
S. Hossein Arjani
سایت اختصاصی:
rals.scu.ac.ir
تلفن همراه:
09166014373
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/02
مدیر مسئول
دکتر سید رحیم موسوی نیا

رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Sayyed Rahim Moosavinia

Specialist: English Language and Literature
سردبیر
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
اعضای تحریریه
Peter R.R. White
Peter R.R. White
Professor
Specialist: Linguistics
Jorge Arus Hita
Jorge Arus Hita
Associate Professor
Specialist: Linguistics
دکتر عبدالمهدی ریاضی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abdol Mehdi Riazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: L2 Education, Applied Linguistics, teaching English
Teun A.van Dijk
Teun A.van Dijk
Professor
Specialist: Discourse Studies
دکتر محمدحسن تحریریان
استاد تمام زبانهای خارجی
دانشگاه شیخ بهایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hassan Tahririan
Full Professor, English
Sheikh Bahaei University
Specialist: TEFL, Applied Linguistics
دکتر حسین شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hossein Shokouhi
Associate Professor Deakin University of Australia
Specialist: Applied Linguistics
دکتر عبدالمجید حیاتی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبانشناسی
Abdolmajid Hayati
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Linguistics
دکتر بهزاد قنسولی
استاد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behzad Ghonsooly
Professor, English
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمد عموزاده خلیلی
استاد دانشکده توان بخشی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Mohammad Amozadeh Khalili
Professor Faculty of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
دکتر فرزانه فرحزاد
استاد تمام مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Farzaneh Farahzad
Full Professor, English Translation Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر زهره شوشتری
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Zohreh G.Shooshtari
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics
ویراستار انگلیسی
دکتر محمود هاشمیان
دانشیار زبان انگلیسی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Hashemian
Associate Professor, English Department
Shahrekord University
Specialist: TEFL
صفحه آرا
S. Hossein Arjani

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
مدیر اجرایی
دکتر امیر مشهدی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Amir Mashhadi
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۳