درباره نشریه
ISSN:
2345-2234
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
92
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
مدیر مسئول:
دکتر سید ابراهیم ابراهیمی
سردبیر:
دکتر محسن ذوالفقاری
مدیر اجرایی:
فاطمه بیات
تلفن:
086-32760104 ، داخلی: 371
دورنگار:
086-32760104 ، داخلی: 371
سایت اختصاصی:
paq.araku.ac.ir
نشانی:
اراک، خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/03
مدیر مسئول
دکتر سید ابراهیم ابراهیمی
استادیار گروه مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Ebrahim Ebrahimi
Assistant Professor management Group
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Zolfaghari
Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر سید ابراهیم ابراهیمی
استادیار گروه مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Ebrahim Ebrahimi
Assistant Professor management Group
Central Office, Islamic Azad University
دکتر غلامحسین اعرابی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Gholam Hosein Arabi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدحسین بیات
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hossein Bayat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Zolfaghari
Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر رضا شجری
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Reza Shajari
Associate Professor
University of Kashan
دکتر جهانگیر صفری
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jahangir Safari
Professor
Shahrekord University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی باقر طاهری نیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taheriniya
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر محمود فضیلت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fazilat
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
قاسم مختاری
دانشیار
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Qasem Mokhtari
Associate Professor
University of Arak
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سهراب مروتی
استاد
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Sohrab Morovvati
Professor
University of Ilam
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی احمد ناصح
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Ahmad Naseh
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quranic Sciences and Hadith
دکتر علیرضا نبی لو
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Nabi Lou
Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نصرت نیل ساز
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nosrat Nilsaz
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
ویراستارفارسی
دکتر سیده زهرا موسوی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: سم شناسی و فارماکولوژی
Seyede Zahra Mousavi
Associate Professor Department of Toxicology & Pharmacology ,Pharmaceutical Sciences Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Toxicology & Pharmacology
مدیر اجرایی
فاطمه بیات
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fatemeh Bayat
Masters
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۱