درباره نشریه
ISSN:
2345-2234
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
92
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
مدیر مسئول:
دکتر سید ابراهیم ابراهیمی
سردبیر:
دکتر محسن ذوالفقاری
مدیر اجرایی:
الهام فرجاد
ویراستار فارسی:
قاسم مختاری
ویراستار فارسی:
دکتر حجت الله امیدعلی
ویراستار انگلیسی:
حمید ورمزیاری
تلفن:
086-32760104 ، داخلی: 371
دورنگار:
086-32760104 ، داخلی: 371
سایت اختصاصی:
paq.araku.ac.ir
نشانی:
اراک، خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/26
مدیر مسئول
دکتر سید ابراهیم ابراهیمی
استادیار گروه مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Ebrahim Ebrahimi
Assistant Professor management Group
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Zolfaghari
Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر علی حسن بیگی

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک پلاسما
دکتر غلامحسین اعرابی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Gholam Hosein Arabi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدحسین بیات
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hossein Bayat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Zolfaghari
Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر رضا شجری
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Reza Shajari
Associate Professor
University of Kashan
دکتر جهانگیر صفری
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jahangir Safari
Professor
Shahrekord University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی باقر طاهری نیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taheriniya
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
قاسم مختاری
دانشیار زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Qasem Mokhtari
Associate Professor, arabic language and literature
University of Arak
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر علی احمد ناصح
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Ahmad Naseh
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quranic Sciences and Hadith
دکتر علیرضا نبی لو
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Nabi Lou
Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
قاسم مختاری
دانشیار زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Qasem Mokhtari
Associate Professor, arabic language and literature
University of Arak
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حجت الله امیدعلی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hojjat Allah Omidali

ویراستار انگلیسی
حمید ورمزیاری

مدیر اجرایی
الهام فرجاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۲