درباره نشریه
ISSN:
2322-3731
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1390
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مدیر مسئول:
دکتر محمد حکمی
سردبیر:
دکتر حسن احدی
مدیرداخلی:
دکتر محمود ایروانی
ویراستار فارسی:
فرزانه فرزانیان
ویراستار فارسی:
خدیجه حسینی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ناتاشا پوردانا
تلفن:
026-34401793
سایت اختصاصی:
jhpsy.kiau.ac.ir
نشانی:
کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده روان شناسی، دفتر فصلنامه سلامت و روان شناسی
صندوق پستی:
313-31485
تاریخ به‌روزآوری: 1394/05/01
مدیر مسئول
دکتر محمد حکمی
دکتر محمد حکمی

سردبیر
دکتر حسن احدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
ویراستار فارسی
فرزانه فرزانیان
فرزانه فرزانیان

خدیجه حسینی
خدیجه حسینی

ویراستار انگلیسی
دکتر ناتاشا پوردانا
استادیار دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
رشته تخصصی: TEFL/TESL
Natasha Pourdana
Assistant Professor, Teaching English and Translation
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
مدیرداخلی
دکتر محمود ایروانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Mahmoud Iravani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵