درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 92
صاحب امتیاز:
پژوهشکده شورای نگهبان
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی کدخدایی
سردبیر:
دکتر سیامک ره پیک
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمهدی سیدی
تلفن:
021-88325045
دورنگار:
021-88325045
سایت اختصاصی:
mag.shora-rc.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، کوچه شهید دهقانی نیا (خسرو سابق) ، روبروی مسجد الرحمن، پلاک 12، پژوهشکده شورای نگهبان
صندوق پستی:
1463-13145
اشتراک:
تلفن:
021-88325045
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/10
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor, University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
سردبیر
دکتر سیامک ره پیک
استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
هیات تحریریه
دکتر محسن اسماعیلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohsen Esmaeeli
Professor, University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر فیروز اصلانی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Firooz Aslani
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر غلامحسین الهام
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Gholam Hossien Elham
Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر سیدمحمد حسینی
دکتر سیدمحمد حسینی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Seyyed Mohammad Hoseini
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر ولی رستمی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
دکتر سیامک ره پیک
استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor, University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
دکتر فرید محسنی
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Farid Mohseni
Assistant Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Criminal Law and Criminology
مدیر اجرایی
دکتر سیدمهدی سیدی
دکتر سیدمهدی سیدی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸