درباره نشریه
ISSN:
1735-7039
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مدیر مسئول:
دکتر نبی الله ایدر
سردبیر:
دکتر وحید قاسمی
مدیر اجرایی:
دکتر بهزاد حکیمی نیا
مدیرداخلی:
دکتر امیرعلی درستی
تلفن:
061-26232491-4
دورنگار:
061-26232491-4
سایت اختصاصی:
jss.iau-shoushtar.ac.ir
نشانی:
شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ، کدپستی: 6451741117
صندوق پستی:
147-64516
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/14
مدیر مسئول
دکتر نبی الله ایدر
استادیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
nabioallah Ider
Assistant Professor
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر وحید قاسمی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
vahid ghasemi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, social Sciences
اعضای تحریریه
دکتر یعقوب احمدی

رشته تخصصی: جامعه شناسی
Yaghoub Ahmadi

Specialist: sociology
دکتر ابراهیم انصاری
دانشیار واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Ansari
Associate Professor Dehaghan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر نصرالله پورافکاری
دانشیار واحد شوشتر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nasrollah poor Afkari
Associate Professor Shushtar Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر علی حسین حسین زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Hossain Hossainzadeh
Professor Social Sciences Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر منصور حقیقتیان
دانشیار واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Haghighatian
Associate Professor Dehaghan branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر رحیم فرخ نیا
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Rahim Farokh Nia
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sociology
دکتر صمد کلانتری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی توسعه
Samad Kalantary
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, Sociology of Development
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolali lahsaeiZadeh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
ویراستار انگلیسی
سارا پیراوی
سارا پیراوی

بهاره پورافکاری
بهاره پورافکاری

مدیر اجرایی
دکتر بهزاد حکیمی نیا

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Behzad Hakimi Niya

University of Shirazu
Specialist: Sociology
مدیرداخلی
دکتر امیرعلی درستی
استاد دانشگاه
رشته تخصصی: جامعشناسی مسایل اجتماعی ایران
Amirali Dorosti

Specialist: social problem of iran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۱