درباره نشریه
ISSN:
2008-9023
eISSN:
2538-3280
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر علی ضیغمی
سردبیر:
دکتر سید رضا میراحمدی
مدیر اجرایی:
دکتر حبیب کشاورز
مدیرداخلی:
دکتر علی اکبر نورسیده
ویراستار فنی:
دکتر شاکر عامری
تلفن:
023-31532141
سایت اختصاصی:
lasem.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، میدان دانشگاه، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان، دانشکده ادبیات، دفتر مجله دراسات فی اللغة العربیة وآدابها
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/22
مدیر مسئول
دکتر علی ضیغمی
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Zeighami
Associate Professor, Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Semnan University
Semnan University
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر سید رضا میراحمدی
استادیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Reza Mir Ahmadi
Assistant Professor
Semnan University
Specialist: Arabic language and literature
اعضای تحریریه
دکتر سید رضا میراحمدی
استادیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Reza Mir Ahmadi
Assistant Professor
Semnan University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر آذرتاش آذرنوش
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Azar Tash Azar Noosh
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر احسان اسماعیلی طاهری
استادیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ehsan Smaeili Taheri
Assistant Professor
Semnan University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر محمود خورسندی
دانشیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Mahmood Khorsandi
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر صادق عسکری
دانشیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Sadegh Askari
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر علی گنجیان خناری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Ganjian Khanari
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر فرامرز میرزایی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
دکتر نادر نظام تهرانی
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Nader Nezam Tehrani
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic Language and Literature
ویراستار فنی
دکتر شاکر عامری
دانشیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Shaker Amery
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Arabic Language and Literature
مدیر اجرایی
دکتر حبیب کشاورز
استادیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Habib Keshavarz
Assistant Professor, semnan
Semnan University
Specialist: Arabic language and literature
مدیرداخلی
دکتر علی اکبر نورسیده
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Aliakbar Noresideh
Associate Professor, Arabic language and literature
Semnan University
Specialist: Arabic l
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳