درباره نشریه
ISSN:
2345-2366
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر میریلا احمدی
سردبیر:
دکتر رویا لطافتی
مدیرداخلی:
دکتر آبتین گلکار
تلفن:
021-82884686
دورنگار:
021-82884686
سایت اختصاصی:
journals.modares.ac.ir/browse.php?sid=12&slc_lang=fa
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی، طبقة چهارم، اتاق 6، دفتر مجلة پژوهش های ادبیات تطبیقی
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/03
مدیر مسئول
دکتر میریلا احمدی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Mireyla Ahmadi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Russian language and literature
سردبیر
دکتر رویا لطافتی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Roya Letafati
Associate Professor, Tarbiat Modares University
هیات تحریریه
دکتر المیرا دادور
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Elmira Dad Var
Professor, University of Tehran
Specialist: Comparative Literature
دکتر حجت رسولی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
دکتر حسینعلی قبادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor, University of Tehran
Specialist: Russian language and language
دکتر رویا لطافتی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Roya Letafati
Associate Professor, Tarbiat Modares University
دکتر بهمن نامور مطلق
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه و لاتین
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor, faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر خلیل پروینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر ابراهیم خدایار
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Khoda Yar
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
لیلا احمدی
لیلا احمدی
مدیرداخلی
دکتر آبتین گلکار
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴