درباره نشریه
ISSN:
2345-2366
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر میریلا احمدی
سردبیر:
دکتر رویا لطافتی
تلفن:
021-82884686
دورنگار:
021-82884686
سایت اختصاصی:
clrj.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی، طبقة چهارم، اتاق 6، دفتر مجلة پژوهش های ادبیات تطبیقی
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/13
مدیر مسئول
دکتر میریلا احمدی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Mireyla Ahmadi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Russian language and literature
سردبیر
دکتر رویا لطافتی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Roya Letafati
Associate Professor
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر نجمه دری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
Najmeh Dorri
Associate Professor, Persian language
Tarbiat Modares University
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor, Department of Persian Language and Literature of Humanities Faculty of Tarbiat Modares University
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر تورج زینی وند
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Touraj Zeyni Vand
Associate Professor
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
دکتر محمدحسین جواری
استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Hossein Djavari
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tabriz
Specialist: Comparative Literature, French language and literature
دکتر علی عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
شکرالله اسدالهی
شکرالله اسدالهی

دکتر المیرا دادور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Elmira Dad Var
Professor
University of Tehran
Specialist: Comparative Literature
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
دکتر رویا لطافتی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Roya Letafati
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر ابراهیم خدایار
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Khoda Yar
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر میریلا احمدی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Mireyla Ahmadi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Russian language and literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۱