درباره نشریه
ISSN:
2322-309X
eISSN:
2538-4465
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تابستان 91
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر صادق صالحی
سردبیر:
دکتر سعید راسخی
مدیر اجرایی:
دکتر شهریار زروکی
سایت اختصاصی:
tourismpd.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ، کدپستی: 9544747416
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/04
مدیر مسئول
دکتر صادق صالحی
استادیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی محیط زیست
Sadegh Salehi
Assistant Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology of Environment
سردبیر
دکتر سعید راسخی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد ریاضی
Saeed Rasekhi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Mathematical Economics
اعضای تحریریه
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor Faculty of Economics
University of Mazandaran
Specialist: Economy
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر صدیقه لطفی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
sedigheh Lotfi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: urban planning
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر علی خاکساری
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رنامه ریزی شهری و منطقه ای
Ali Kahksari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Urban and Regional Planning
دکتر سعید راسخی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد ریاضی
Saeed Rasekhi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Mathematical Economics
دکتر امیر ملکی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Amir Maleki
Associate Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر ابراهیم فیاض
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مردم شناسی
Ebrahim Fayaz
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Anthropology
دکتر صادق صالحی
استادیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی محیط زیست
Sadegh Salehi
Assistant Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology of Environment
دکتر محمود ضیایی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mahmoud Ziaei
Associate Professor Faculty of Management and Accounting
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر علی اکبر جعفری
دانشیار دانشیار دانشگاه استراتکلاید، انگلستان
رشته تخصصی: بازاریابی
Ali Akbar Jafari
Associate Professor University of Strathclyde
Specialist: Marketing
ویراستارفارسی
دکتر رضا ستاری

ویراستار انگلیسی
محمود عزیزی
محمود عزیزی

مدیر اجرایی
دکتر شهریار زروکی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۴