درباره نشریه
ISSN:
2322-309X
eISSN:
2538-4465
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 91
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر صادق صالحی
سردبیر:
دکتر همت الله رورده
مدیر اجرایی:
سید محمد میرتقیان رودسری
سایت اختصاصی:
tourismpd.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ، کدپستی: 9544747416
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/20
مدیر مسئول
دکتر صادق صالحی
دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی محیط زیست
Sadegh Salehi
Associate Professor, Department of Social Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Sociology of Environment
سردبیر
دکتر همت الله رورده

Hematollah Roradeh

اعضای تحریریه
دکتر فرامرز بریمانی
استاد
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستایی، اکوتوریسم، مطالعات عشایری
Faramarz Barimani

Specialist: Rural Planning-Eco Tourism- Nomadism Studies
مجید یاسوری
استاد جغرافیا
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای، گردشگری
Majid Yasouri
Professor, Geography
University of Guilan
Specialist: Geography And Rural Planning
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر محمدرضا فرزین
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد- مدیریت گردشگری
Mohamadreza Farzin
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics - Tourism Management
دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی
استادیار گروه جغرافیا
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Saeid Reza Akbarian Ronizi
Assistant Professor geography group
University of Shirazu
Specialist: Geography and rural planning
دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی
معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران گروه مدیریت جهانگردی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: گروه مدیریت جهانگردی
Mehdi Ramezanzadehlasboyee
Department of Tourism Management
University of Mazandaran
Specialist: Geography and rural planning
دکتر محمود ضیائی
استاد تمام مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری و برنامه ریزی گردشگری
Mahmood Ziaee
Full Professor, Tourism Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Urban Geography and Tourism Planning
مدیر اجرایی
سید محمد میرتقیان رودسری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۸